"Peaskepower" yn Ljussens !!!

Categorie: Nieuws Laatst bijgewerkt: maandag 17 april 2017 Gepubliceerd: woensdag 12 april 2017 Geschreven door Harm Tolsma

foar de fyftiende kear !!

Ek dizze kear wer op: earste Peaskedei 16 april 2017, fanôf 19.30 ûre no yn de Grifformeerde Tsjerke yn Ljussens.

Meiwurking: jongerenwurker Theun van der Velde en de altyd entûsjaste band "Tribute".                              

It thema fan dizze jûn is:         Pasen……en doorrrrr!!! 

 

Komt allen!!!                                    

                                                                 De Peaskepowerkommisje ........


Hits: 1935