Nieuws

Dodenherdenking maandag 4 mei 2015

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: zaterdag 25 april 2015
Geschreven door Harm Tolsma

 

 

Maandag 4 mei Dodenherdenking

Om 19:00 uur herdenkingsbijeenkomst in de Doarpstsjerke te Metslawier, gevolgd door kranslegging bij het monument aan de Balthasar Bekkerstrjitte. Na afloop is er in "de Schakel" gelegenheid om samen met elkaar na te praten onder het genot van een kopje thee / koffie.

Voorganger in de dienst is ds. L. Adema, Metslawier-Niawier.

 

 

PASEN 2015

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: woensdag 01 april 2015
Geschreven door Harm Tolsma

 

Pasen 2015

Op velerlei manieren gedenken wij in onze gemeente het lijden en sterven van Jezus, en met Pasen vieren wij zijn Opstanding uit de dood.

Dienst Witte Donderdag 2 april in de Kleastertsjerke, Niawier 

Op de avond van deze donderdag gedenken wij als gemeente, hoe Jezus op de avond voordat Hij werd gearresteerd, samen met zijn leerlingen bij de maaltijd het avondmaal heeft gevierd. Hij riep ons op, om Hem te gedenken. Wij lezen in deze dienst uit Lucas 22 vers 14 tot en met 27. Daar gaat het over de vraag: wie is het belangrijkst?

Dienst Goede Vrijdag 3 april in "Rehoboth", Metslawier 

Op de avond van deze dag komen wij samen om het lijdensverhaal van Jezus te lezen en te horen. Dit jaar volgens het evangelie van Johannes. Vol verwondering horen we hoe Jezus in zijn leven en lijden alles wat Hij had heeft gegeven. En uiteindelijk, toen Hij alles gegeven had, gaf Hij zijn leven voor ons en onze wereld.

Paaswake 4 april

Dit jaar willen wij voor het eerst op de avond van Pasen iets organiseren met de tieners van onze gemeente. In Niawier zal een kruis gemaakt worden, dat door een aantal mensen naar Rehoboth in Metslawier zal worden gedragen om ongeveer half 10 's avonds. Na aankomst zal het kruis op het podium in de kerk geplaatst worden, waarna het podium voor het Paasfeest versierd wordt. We kijken naar de musical Jesus Christ Superstar. Voor tieners die zich daarvoor hebben opgegeven, zal er slaapgelegenheid onder begeleiding zijn in De Schakel. En na een paasontbijt gaan we samen naar de Paasviering.

Dienst op de 1e Paasdag, 5 april in "Rehoboth", Metslawier

De Heer is waarlijk opgestaan! Op Paasmorgen komen wij als gemeente samen, om als jong en oud samen met elkaar het grootste feest van de kerk Pasen te vieren. Het thema voor dit jaar is: Open handen! En we lezen vol verwondering in de Bijbel, wat er allemaal in ons leven mogelijk is, als God zijn open handen genadig naar ons mensen uitsteekt.

Peaskepower te Anjum

Op eerste Paasdag 's middag som 14.00 uur begint in De Dobbe in Anjum de Peaskepower. Een Paasviering met name voor jongeren. 

.....en tenslotte de dienst op 2e Paasdag, 6 april in de Kleastertsjerke, Niawier

 Voorganger in deze dienst is ds. R. Praamsma  uit Easterein. En ook hier bent u van harte welkom.

                                                                                                                                                  L.A.

 

 

Belangstelling voor "Theologie en Levensbeschouwing" ?

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: dinsdag 19 mei 2015 Gepubliceerd: zaterdag 21 maart 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Werk maken van uw inspiratie?

Werk maken van uw inspiratie?

Bijbelse verhalen ritselen.
Dat komt omdat er mensen in wonen,
Mensen die geraakt zijn,

Mensen met een verhaal.
De kunst is om dat zichtbaar te maken.

Pete Pronk, Verhalenverteller en docent Beeldend Vertellen

 

Inspireert religie u?

Kunnen bijbel- en andere geloofsverhalen u verwonderen? Bent u geboeid door zingevingsvraagstukken? Denkt u graag na over gedachten die anderen hieraan hebben gewijd? Bent u nieuwsgierig naar wat uzelf en anderen beweegt? Maak werk van uw inspiratie.

Dat kan met onze bachelor- en masteropleidingen Theologie en Levensbeschouwing van de Christelijke Hogeschool Windesheim.
Vanaf 1 september 2015 is het mogelijk in voltijd- en deeltijd onze bachelor- theologie-opleidingen te volgen in Zwolle en Amsterdam. Daarnaast kunt u ook een masteropleiding volgen in Zwolle!

Wij zijn een opleiding met oog voor persoonlijke (levensbeschouwelijke) eigenheid van studenten, die vanuit diversiteit de ontmoeting en dialoog met de ander centraal stelt.
Als opleiding bieden we handvatten om een bijdrage te leveren aan de levensbeschouwelijke vorming van anderen in verschillende maatschappelijke contexten.


Met beroepsperspectieven als: kerkelijk werker, leraar godsdienst/levensbeschouwing, voorganger in een kerkgenootschap, reli-ondernemer, pastoraal-agogisch werker binnen een diaconaal project of geestelijk verzorger binnen een zorginstelling.

Onze opleidingen zijn erkend door de Protestantse Kerk in Nederland, de Unie van Baptisten, Leger des Heils en de Molukse kerken.


Meer weten?
Voor meer informatie ook ten aanzien van de Informatie- en Meeloopdagen, zie onze website www.windesheim.nl/theologie of neem contact op, tel. (088) 4 699 699 of e-mail: info@windesheim.nl.
 


 

 

Kerkzilver van de Prot. gemeente Metslawier-Niawier

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 26 oktober 2015 Gepubliceerd: zondag 15 maart 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Op onderstaande foto’s ziet u het prachtige antieke zilver van onze gemeente:

Een wit aardewerken wijnkan met een zilveren deksel, een tinnen wijnkan met zilveren deksel, 2 zilveren schotels  voor brood, 2 zilveren wijnbekers en 2 zilveren doopschalen.

Unnamed zo mrt. 15 2015

Alles versierd met graveringen.

Het college van kerkrentmeesters heeft deze zilveren voorwerpen in langdurig bruikleen gegeven aan museum ”Dokkum”, onder voorwaarde, dat ze tentoongesteld worden en door onze gemeente gebruikt kunnen worden met speciale gelegenheden.

Weer een argument om eens een kijkje te nemen in museum "Dokkum" op de Diepswal (vlakbij de Halvemaanspoort). 


 

Nieuws 1 maart 2015

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: zondag 01 maart 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Waar blijft het…

Mee naar aanleiding van artikelen in het Friesch Dagblad en Geandewei hebben de leden van het college van kerkrentmeesters gesproken over de eigendommen van onze gemeente. De Gereformeerde kerk in Niawier is gesloten en de Doarpstsjerke in Metslawier wordt eigendom van de "Stichting Doarpstsjerke Metslawier".

Maar waar is het avondmaalslinnen, waar zijn de Bijbels, de collectezakken, de notulenboeken enz. ? Het kostbare avondmaalszilver heeft een goede bewaarplaats gekregen in het museum Dokkum.

We willen graag alle eigendommen inventariseren, zodat die bewaard blijven voor onze gemeente en voor de toekomst. Wie heeft nog iets thuis liggen of weet waar nog dingen zijn.

Graag een mailtje of een telefoontje aan de secretaris van het college: Harm Geerligs, tel 242041, mailadres: hgeerligs@hetnet.nl

 

“Met open handen” (thema paasgroetenactie)

“Komende jaren schrijf ik de paasgroetenkaarten met nog meer aandacht, nu ik gezien heb, hoe blij de gedetineerden ermee zijn” schreef ds. Karin van den Broeke, voorzitter van de Synode. Ze had in een kerkdienst in Vught (2014) zelf kaarten uitgedeeld en was daarvan onder de indruk.
In die gevangenis in Vught hebben vrouwelijke gevangenen november vorig jaar de paasgroetenkaarten voor dit jaar gemaakt.
Ook dit jaar doen wij als gemeente weer mee en hopen op de zondagen 15 en 22 maart weer in "Nij Sion" en "Rehoboth" te zijn met de paasgroeten, met adres en de postzegels er al op. Alleen uw / jouw naam nog (geen straat of woonplaats) en eventueel een groet, gebed, gedicht of bemoediging. Enkele suggesties krijgt u bij de kaart(en).
De kosten zijn:  één kaart € 2.-, twee kaarten € 3.50 en drie kaarten € 5.-.  De uiterste verzenddatum is 29 maart (Palmpasen)
Doet u / doe jij ook weer mee? Een bemoediging, een teken van hoop geven en daarmee een glimp van Gods Liefde laten zien aan mensen en mensenrechten-organisaties dichtbij en veraf, die het moeilijk hebben. We rekenen op u allen!

Een hartelijke groet van de ZEM-commissie

 

Beste jongens en famkes

Oer in skoftke is it alwer safier, dan is it Palmsnein. No hawwe wy de leste jierren rûnom dizze tiid altiten de minsken yn ’e Skûle bezocht en dit jier wolle wy se ek wer bydel. In bakje kofje bringe mei wat lekkers. Palmsnein falt dit jier op 29 maart, dat is de dei dat wy jimme ferwachtsje. Jimme hoege dan net nei tsjerke ta, mar we prate ôf yn ’e grutte seal fan ’e Skûle. Dan kinne jim heit / mem dernei trochride nei tsjerke. En heiten en memmen: wy soarchje der foar dat de bern wer thúskomme !!!

Helpsto ús mei de kofje bydel te bringen? Fan te foaren sille wy yn’e neventsjinst noch in aardichheidsje klear meitsje. As wy it net op’e tiid ôfkrije, sille we besjen of we nochris in momint ynlaskje kinne.

Graach oan't snein 29 maart yn ’e Skûle, tsjerketiid.

                                                                                                          Lieding kinderneven

Dreamteam

Zondag 8 maart wordt de dienst verzorgd door het Dreamteam. Het thema van deze dienst is: Open handen. In deze dienst kunnen we zien en horen wat we met onze handen kunnen. Geven en delen. Voor de kinderen is er een verhaal en daarna de kindernevendienst.

Ook gemeenteleden werken mee aan deze dienst. We hopen u en jou te mogen ontmoeten in deze dienst van zingen, spelen, luisteren en zien naar wat wij met onze handen kunnen doen ter ere van God en voor elkaar.    

           Het Dreamteam

Zangfederatie 6 maart 2015

Op vrijdag 6 maart is er weer het jaarlijkse optreden van verschillende koren uit de regio. Er doen in het totaal vijf koren mee:

''Cantate Deo'' uit Dokkum

''De Sionsjongers'' uit Niawier

''Willibrorduskoor'' uit Holwerd

''Sjong de Heare'' uit Oosternijkerk

''De Lofstem'' uit Ee

De avond zal gehouden worden in de Fonteinkerk te Dokkum. U bent van harte uitgenodigd, de aanvang is om 19.30 uur en de toegang is vrij.

 

Subcategorieën