ANBI gegevens

Laatst bijgewerkt: maandag 08 april 2024 Gepubliceerd: woensdag 23 juli 2014 Geschreven door Harm Tolsma

 

ANBI-status Protestantse gemeente Metslawier-Niawier
 
De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken. 
Nieuwe ANBI-regels.
Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen. In kerkelijk verband (CIO) is afgesproken om per 1 januari 2015 klaar te zijn.
Dit betreft in de Protestantse Kerk: de gemeenten, diaconieën, classicale vergaderingen en de landelijke kerk met haar dienstenorganisatie. Andere stichtingen en verenigingen moesten al per 1 januari 2014 aan de nieuwe regels voldoen. Voor kerkgenootschappen is dus een uitzondering gemaakt.
Transparantie verplicht.
Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering wordt dus straks verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens op hun eigen website publiceren, maar het is ook mogelijk deze te publiceren op bijvoorbeeld die van de (streek)gemeente of de classis.
Een eigen website is dus niet verplicht: het gaat erom dat de gegevens openbaar worden, en dat de link naar deze specifieke gegevens wordt doorgegeven aan de belastingdienst. Die zal deze in het zogenoemde ANBI-register vermelden. 
Samengevat.
Vanaf 1 januari 2016 moeten de Protestantse Kerk met haar gemeenten, diaconieën en classes aan de nieuwe regels voldoen. Een eigen website mag, maar een plek op een andere website mag ook, als er maar een directe link naar de specifieke gegevens beschikbaar komt. Het is van essentieel belang om dit op tijd en goed te regelen omdat anders de giftenaftrek in gevaar komt.
 
 
Gegevens over onze kerkelijke gemeente
 
Naam van de kerkelijke gemeente: Protestantse gemeente te Metslawier-Niawier
Postadres: Postbus 15, 9123 ZR  Metslawier (adres scriba)
Adres pastorie: Skipfeartsein 26, 9123 JS Mitselwier
Adres penningmeester: Standermûne 15, 9102 EJ Dokkum
KvK : 76461246
RSIN- of fiscaal nummer : 814344495 
 
De Protestantse gemeente te Metslawier-Niawier is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten (lid 1 van dit artikel).
 
Het is de roeping van de kerkelijke gemeente te Metslawier-Niawier telkens opnieuw mogen vieren, dat wij mogen leven uit Gods genade en dat wij als kerk de opdracht hebben met woord en daad te getuigen van het evangelie, dienend en opkomend voor gerechtigheid.
 
De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid, vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde (link) is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland 
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Metslawier-Niawier.
 
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers. In onze gemeente telt de kerkenraad 26 leden (inclusief eventuele vacatures); De kerkenraadsleden worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken; link: (Ordinantie 11 artikel 3). Het dagelijks bestuur van de kerkelijke gemeente bestaat uit de voorzitter (preses), de  secretaris (scriba) en de predikant;
 
Doelstelling en visie kerkelijke gemeente te Metslawier-Niawier
De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 
Beleidsplan / kerkelijke ordeningen
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland: vindt u via deze link: beleidsplan 
Beleidsplan 2023 t/m 2027 Protestantse Gemeente Metslawier-Niawier kunt u vinden via deze link: beleidsplan pkn gemeente Metslawier-Niawier
Profielschets van onze gemeente: kunt u vinden via deze link: profielschets.
 
Beloningsbeleid 
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijke werker(s) en koster(s), is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:  http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx 
De leden van de kerkenraad, de colleges en de commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed. 
 
Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, tw. het College van kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. 
Een financiëel verslag hiervan treft u hieronder aan in de “Financiële verantwoording Protestantse gemeente te Metslawier-Niawier". 
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoond een grote mate van continuïteit: de predikant en (eventueel) andere kerkelijke werker(s) verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in onderstaand overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
Een aantal voorgenomen plannen zijn in de afgelopen jaren gerealiseerd.
-overdracht Doarpstsjerke Metslawier aan de opgerichte Stichting Doarpstjerke Metslawier met bruidsschat in 2015
-groot onderhoud/verbouw Rehoboth Metslawier in 2016
-verbouw pastorie-vergroting keuken/kamer 2017
-groot onderhoud orgel in 2018
Dit alles is gerealiseerd uit de eigen middelen.
Voor de komende jaren zijn er geen grote bestedingen ingepland.
 
 

 


 

ANBI-informatie Diaconie Protestantse gemeente Metslawier-Niawier

1. Algemene gegevens

Naam het College van Diakenen van de Protestantse gemeente te Metslawier-Niawier

Adres diaconie: Siercksmawei 27, 9138 SW  Nijewier (adres secretaris / penningmeester)

Telefoonnummer: 06-30321224 (op werkdagen na 17.00 uur)

KvK   nr. 76460711
RSIN- of fiscaal nummer : 824104201

Adres website           www.pkn-metslawier-niawier.nl

Email adres               diaconie@pkn-metslawier-niawier.nl

Postadres                 Postbus 15, 9123 ZR  Mitselwier

 

De Protestantse gemeente te Metslawier-Niawier is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X, lid 3).

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2, boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5, lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, de diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse gemeente te Metslawier-Niawier.

2. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Protestantse Gemeente Metslawier-Niawier ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 28 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de bezittingen van diaconale aard. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

3. Doelstelling/visie.

Als Diaconie van de Protestantse Gemeente te Metslawier-Niawier weten wij ons geroepen om in deze dynamische wereld een plaats te zijn waar mensen kunnen schuilen en willen wij daar waar nodig mensen die zich verdrukt voelen, of anderszins in nood verkeren, hulp bieden. Daarbij gaat onze aandacht niet alleen uit naar hen die lid zijn van onze gemeente, maar naar allen, ongeacht geloof, afkomst, huidskleur, of geaardheid. Jezus Christus is in de wereld gekomen om te dienen. Hij is ons inspirerend voorbeeld voor het tonen van naastenliefde, voor het verlenen van barmhartigheid, zonder selectie vooraf.

Waarom diaconaal beleid? De wereld verandert in hoog tempo: veel mensen kunnen de ontwikkelingen niet bijhouden, anderen worden slachtoffer van de toenemende armoede, natuurrampen, milieurampen, toenemende agressie en de individualisering van de huidige maatschappij. Daarbij is er behoefte aan steun, zorg, een rustpunt, herkenning en erkenning. Om goed op de behoefte te kunnen inspelen is er diaconaal beleid met afspraken binnen onze diaconie en met andere diaconieën, maatschappelijk werk, gemeentes en overige instanties.

Doelstelling Diaconaat. Als diaconie willen wij samen met onze gemeente, en waar nodig met anderen, werken aan het bevorderen van een wereld van gerechtigheid, vrede en heelheid in onze directe omgeving en daar buiten. Dit doen wij door de dienst van barmhartigheid, vanuit Zijn liefde en genade, binnen de kerk en daar buiten.

4. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden op de website van de Protestantse Kerk. Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Het beleidsplan van het college van diakenen vindt u op de website van onze gemeente, onderdeel 6 (Diaconie) van het beleidsplan van onze kerkelijke gemeente

5. Beloningsbeleid.

Leden van het college van diakenen en de commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Zie het beloningsbeleid van onze kerkelijke gemeente.

6. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

7. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het diaconale werk vertoont een grote mate van continuïteit.

Alle gelden die binnenkomen uit de rentebaten, collecten, giften en pacht worden jaarlijks ook weer besteed.

 

8. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De rekeningskolom geeft inzicht in de gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De bestedingen voor het huidige jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

ANBI rapport

 

Kvk-nummer : 76461246

 

Niet ingeschreven

 
Toelichting:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder de lasten van beheer zijn opgenomen de kosten beheer van de diaconale  bezittingen.

Hits: 22599