winterwerk 2019-2020

Laatst bijgewerkt: woensdag 30 oktober 2019 Gepubliceerd: woensdag 30 oktober 2019
Geschreven door Sipke van der Veen

WW2019

 

VOORWOORD

Ook dit jaar ontvangt u weer het boekje met kerkelijke activiteiten die in Metslawier en Niawier zullen worden gehouden. We beginnen ermee in ok­tober en sluiten af zo tegen de zomervakantie 2020. Wanneer je belang­stelling hebt om met een activiteit mee te doen, dan ben je natuurlijk altijd van harte welkom. Ook al ben je niet of niet meer kerkelijk betrokken, dan staat de deur natuurlijk voor jou ook open.

Bij alle activiteiten die wij dit jaar als kerk willen ontplooien, is dit jaar het centrale thema: Een goed verhaal.

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord komt tot ons in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar de Bijbel is ook een boek dat cultureel en maatschappelijk nog altijd van belang is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander.

Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen.

In dit Winterwerkboekje 2019/2020 is er weer een groot aanbod van allerlei activiteiten, waarin dat goede verhaal centraal staat.                                                                                                                

Wij hopen dat u mee wilt doen. Opgeven kan met het bijgevoegde formulier.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Metslawier- Niawier,

Lubbert Adema
(predikant)

ALGEMENE INFORMATIE

Kerkdiensten
Iedere zondagochtend en op de belangrijkste kerkelijke feestdagen wordt er om 9.30 uur dienst gehouden, afwisselend in Metslawier en Niawier. In het Kerkblad Geandewei en op de website www.pkn‑metslawier‑niawier.nl kunt u lezen waar en wanneer de diensten zijn. Nog altijd vinden we in deze diensten de verkondiging van het Woord (preek) belangrijk, maar ook de gebeden en het zingen vormen een wezenlijk onderdeel van deze vieringen. We maken in de meeste diensten gebruik van de beamer. Regelmatig worden vieringen met een andere opzet georganiseerd. De preek wordt dan vaak op creatieve wijze gedaan met minder woorden en soms film of creatief spel. Ook de kinderen komen dan volop aan bod. Dit seizoen houden we één keer per maand een gezinszondag (dit jaar op 8 zondagen). Dit houdt in dat er dan op hetzelfde moment zowel Reinbôge en tienerdienst, als een dienst voor volwassenen is. Meer informatie is te vinden op de achterzijde van dit boekje.

Daarnaast zijn er in de kerk hoogtepunten die extra feestelijk worden gevierd: de tijd rond Pasen en Kerst, Hemelvaartsdag en uiteraard het Pinksterfeest. Dat is immers de geboortedag van de kerk! Tijdens de diensten vieren we ook geregeld doop en avondmaal. Bovendien houden we dank- en biddag-diensten.
De diensten zijn te beluisteren via TV-kanaal 1966 in Metslawier en 1967 in Niawier (of resp. 2966 in Metslawier en 2967 in Niawier). Omdat in de Kleastertsjerke te Niawier en de Doarpstsjerke in Metslawier geen uitzendmogelijkheden zijn, worden de diensten hier opgenomen en op dezelfde zondag om 11.00 uur uitgezonden via het TV-kanaal. Ook de kerkdiensten, die door de week gehouden worden zoals bijv. rouw- en trouwdiensten, zijn via het TV-kanaal te beluisteren. Verder is de nodige informatie te vinden op www.pkn‑metslawier‑niawier.nl.

Gezinsavondmaal

Vijf keer per jaar, inclusief Witte donderdag vieren wij de Maaltijd van de Heer. Alle gemeenteleden, ook de doopleden, worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Ook geldt: wie gedoopt is en in eigen kerk kan deelnemen aan het avondmaal, is bij ons van harte welkom om mee te vieren. Twee van die vijf keer is er een lopende viering. De andere drie keer blijft de gemeente zitten.  Op de avondmaalszondagen is er om 10.45 u. viering van het avondmaal in De Skûle

Bediening van de heilige doop

De doopdiensten worden in onderling overleg tussen doopouders, wijkouderling/wijkconsulent en predikant vastgesteld. Voorafgaande aan de doopdienst wordt er een doopgesprek met de doop-ouders gehouden. De doopouders vragen de doop aan bij de wijkouderling of wijkconsulent, die dit weer in de kerkenraad aan de orde stelt. Bij de geboorte wordt een handje met een parel in de geboorteschaal gelegd. Met Kerst worden de handjes van het afgelopen jaar aan de ouders overhandigd.

Trouw- en rouwdiensten

Trouwdiensten worden vastgesteld in overleg met de wijkouderling of wijk­consulent en predikant. Op een later tijdstip volgt dan een afspraak voor een huwelijksgesprek. Trouwdiensten graag ruim van tevoren melden.
Datum en tijd voor een rouwdienst worden meestal via de bode of rechtstreeks met de predikant/pastor en de wijkouderling geregeld. Er wordt dan meestal ook een afspraak gemaakt met de familie voor een pastoraal bezoek, waarin ook de afscheidsdienst wordt voorbereid. Bij overlijden wordt een steentje met de naam in de getijdenschaal gelegd. Het steentje wordt tijdens Eeuwigheidszondag aan de familie overhandigd.

Kindernevendienst De Reinbôge

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de kerkdiensten een moment om naar de eigen ruimte te gaan, onder de naam De Reinbôge. Er wordt geprobeerd om dit tijdens zoveel mogelijk kerkdiensten mogelijk te maken. In de Geandewei wordt vermeld tijdens welke diensten de Reinbôge er is. Daarnaast is er in de wintermaanden (september t/m april) één keer per maand een gezinszondag waarbij, na een gezamenlijke start met koffie/thee/ranja, elke groep (0-4 jaar, basisschooljeugd, tieners en volwassenen) in zijn eigen ruimte samenkomt.

Gezocht: jonge ouders met kinderen.

Misschien wil je niet vaste leiding worden van de kindernevendienst, maar

wel zo nu en dan een enkele keer mee helpen.

Daarnaast willen we voor onze kinderen met Pasen en Kerst iets speciaals

bedenken, en daarom zijn wij op zoek naar jonge mensen die willen

meehelpen, maar ook naar handige en creatieve gemeenteleden, om er

samen iets bijzonders van te maken.

Kunnen we misschien ook op jou een beroep doen?

Geef je op op het opgaveformulier, dan benaderen we je tijdig.

Dreamteam en Praisedienstgroep

In onze gemeente zijn twee groepen werkzaam aan de opbouw van onze gemeente waar we hier graag wat meer over vertellen. Het werk dat zij doen is van belang voor de opbouw van onze gemeente.

Het Dreamteam organiseert vieringen, die vaak een ander karakter hebben dan de gewone kerkdiensten en waarin de beleving een grote rol speelt. Het zijn vieringen met een stukje spanning, omdat de leden van de gemeente zelf actief betrokken zijn bij het gebeuren in de kerk.

De Praisedienstgroep organiseert diensten die qua vorm wel lijken op de gewone kerkdiensten, maar het orgel zult u meestal niet horen. Er is vaak een band die de zang begeleidt. Zang en muziek, lof en eer aan God, zijn naast het Woord de belangrijkste ingrediënten van de dienst. Vaak zingen we in deze diensten opwekkingsliederen en liederen uit "Sjongend Op Wei", omdat die het beste passen bij deze opzet. Het gaat er wat spontaner en vrolijker aan toe. Deze vieringen zijn daarom ook zeer geschikt voor jongeren en kleine kinderen.

Wijkouderling/wijkconsulent

Onze gemeente is ingedeeld in wijken. Aan elke wijk is in principe een wijk­ouderling verbonden. De wijkouderlingen en de wijkconsulenten zijn voor u het aanspreekpunt naar de predikant of kerkenraad toe. Het is altijd belangrijk om uw wijkouderling of wijkconsulent op de hoogte te houden van uw reilen en zeilen, ook in nood- en crisissituaties. Zijn de wijkouderling en/of de wijkconsulent of hun vervangers niet bereikbaar, dan kunt u zich wenden tot de predikant.

Vrouwenvereniging

Er is in onze gemeente één vrouwenvereniging actief, die in de winterperiode één keer per twee weken vergadert op de maandagmiddag. Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met: Vrouwengespreksgroep "De lampen brandende" Metslawier. Adres: Mw. G. de Beer, Túnstrjitte 19, Metslawier, tel. 241771.

Zang en muziek-De Sionsjongers

In onze gemeente en onze zondagse diensten neemt muziek een belangrijke plaats in. De inzet van onze organisten is daarvoor heel belangrijk. Het koor de Sionsjongers werkt zo nu en dan ook mee aan onze diensten. Zij repeteren op woensdagavond in Nij Sion. Wie mee wil doen is van harte welkom!

Ophaaldienst

Mensen die zelf geen vervoer hebben naar de kerkdiensten, maar hier wel graag aanwezig willen zijn, kunnen contact opnemen met: Seerp Woudstra tel. 244416. Hij zorgt er dan voor dat u gehaald en gebracht wordt.

ACTIVITEITEN SEIZOEN 2019-2020

 1. Gemeenteavond

Meestal wordt door de Protestantse Gemeente Metslawier-Niawier jaarlijks één gemeenteavond belegd. Op deze avond worden zaken besproken die verband houden met onze gemeente. Daarnaast komen op deze avond zaken aan de orde die voor de gemeente van belang zijn en waarvoor de leden worden uitgenodigd om over mee te praten. De datum wordt t.z.t bekend gemaakt via de Geandewei en de website. Wanneer er dringend iets met de gemeente overlegd moet worden, kan er na een zondagse dienst een korte informatiebijeenkomst georganiseerd worden.

 

 1. Groothuisbezoek

Het groothuisbezoek is een activiteit die veel belangstelling kent. Groothuisbezoeken bevorderen betrokkenheid, gastvrijheid en saamhorigheid. Ook in het komende seizoen zullen er hopelijk weer een groot aantal

groothuisbezoeken gehouden worden. We komen in groepjes van

                                          

                                                                Thema: Een goed gesprek

8‑10 personen samen op een gastadres, horen hoe h et met een ieder gaat en praten over een onderwerp. De groothuisbezoeken worden in de maand februari op een ochtend of avond gehouden. Opgave via het aanmeldingsformulier. Op het aanmeldingsformulier ook graag aangeven of u gastadres wilt zijn.

 1. Gebedsweek

Wij willen als gemeente weer meedoen met de landelijke gebedsweek. Deze jaarlijkse gebedsweek vindt in 2020 plaats van 19 tot en met 26 januari.

Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de eenheid. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone.

De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid.

De opzet is, om met belangstellende gemeenteleden kort samen te komen, om samen uit de Bijbel te lezen, in gesprek te gaan en te bidden. De bijeenkomsten zijn op maandag tot en met donderdagavond om half 8. Op vrijdagavond is er dan de gebedsdienst. De locatie wordt tegen die tijd bekend gemaakt. Wie mee wil helpen met de voorbereiding kan dit aangeven op het formulier. Mensen die mee willen doen aan de bijeenkomsten hoeven zich niet op te geven, iedereen is welkom.

 1. Eten met een praatje voor jonge ouders.

Omdat eten met een praatje al enkele jaren een groot succes is, willen wij dit seizoen ook een avond organiseren voor en met jonge ouders. Samen met elkaar eten en tegelijk samen met elkaar ervaringen uitwisselen over: hoe doe jij dat: opvoeden? En welke bagage wil je je kind het liefste meegeven voor later? Wil je meehelpen op deze avond het eten klaar te maken en het spul klaar te zetten? Wil je komen eten en meepraten? Geef je op op het formulier.

 1. De Stille Week

De week voor Pasen willen wij ons met activiteiten voorbereiden op het Grote Feest van de kerk. Van maandag tot en met woensdag willen we 's avonds korte vespervieringen houden, die door gemeenteleden worden ingevuld. We beginnen om half 8 en zo'n avondgebed duurt ongeveer een half uur. Opgave om mee te helpen bij de voorbereiding, kan via het formulier. Op Witte Donderdag volgt de Avondmaalsviering, die gehouden wordt namens de kerkenraad. Goede Vrijdag avond is er een Stilte-uur, waarin wij het lijdensverhaal van Jezus lezen, samen zingen en bidden en stilstaan bij Gods liefde voor ons en onze wereld tot in de dood. Dan volgt op zaterdagavond de Paaswake. We bekijken ieder jaar opnieuw hoe wij deze paaswake een goede invulling kunnen geven. We sluiten deze week af met de Paasviering voor jong en oud.

 1. Voor de jongeren in de leeftijdsgroep 20 tot ± 35 jaar

In de 2 gespreksgroepen onder leiding van Riemke en Kristine Meinsma, is nog ruimte voor een aantal jongeren. Heb je zin om in een huiselijke sfeer met anderen van gedachten te wisselen over zaken die je bezighouden zoals geloof, relaties en levensvragen, dan ben je van harte welkom. Je kunt je aanmelden via het aanmeldingsformulier.

 1. Eten met een praatje

Eten met een praatje is een gezellig samenzijn voor alle inwoners van Metsla­wier en Niawier die wel eens met meerdere mensen samen willen eten. Onder het genot van een drankje kunt u gezellig bijpraten en van een heerlijke maaltijd genieten die door vrijwilligers wordt klaar gemaakt. Afgelopen seizoen werden er weer twee avonden in Nij Sion georganiseerd. We kunnen weer terugkijken op twee geslaagde avonden. Lijkt het u na het lezen van dit stukje, ook leuk om eens mee te eten? Dan bent u van harte welkom. Ook jongeren zijn hierbij van harte welkom. Je mag gerust iemand meenemen. Aanmelden via het aanmeldingsformulier is wel nodig. U krijgt dan t.z.t een persoonlijke uitnodiging. Wie mee wil helpen met voorbereiden, kan dat ook aangeven op het formulier

 1. Koffie ochtend.

Dit seizoen willen wij gedurende 6 maanden een keer per maand op een ochtend gezellig bij elkaar komen om koffie te drinken. We denken eraan dit bij toerbeurt in Nij Sion en in De Schakel te doen. Dit willen we organiseren voor iedereen die wel eens even behoefte heeft aan een gezellig gesprek met een ander. We komen de eerste keer bij elkaar op woensdag 30 oktober in de Schakel. En verder op elke laatste woensdag van de maand, behalve in december. De koffie staat klaar vanaf half 10. Hiervoor hoef je je niet op te geven. Iedereen kan binnenlopen.

 1. Tieners

Voor de jeugd op het voortgezet onderwijs worden de tienerdiensten dit jaar gehouden tijdens de gezinszondagen.  Hierbij gaat, na een gezamenlijke start met koffie/thee/ranja, elke groep (0-4 jaar, basisschooljeugd, tieners en volwassenen) naar zijn eigen ruimte.  Aan de hand van een bijbels thema maken we er een leuke ochtend van. De tienerdiensten worden geleid door de jeugdouderlingen, maar wie het leuk vindt om te helpen kan zich hiervoor opgegeven via het aanmeldingsformulier. Tussendoor willen we ook andere leuke activiteiten voor de tieners te organiseren. Hou hiervoor het kerkblad in de gaten!

 1. Samen er op uit

Ook in het seizoen 2019-2020 willen we bij voldoende deelname weer een activiteit organiseren, bijvoorbeeld een fietstocht of iets dergelijks. Een leuke manier om andere gemeenteleden (beter) te leren kennen. Doet u deze keer ook mee? Meldt u aan via het deelnameformulier. Ook als u mee wilt helpen met de voorbereiding kunt u dit aangeven. Als het zo ver is, krijgt u meer informatie over de activiteit.

 1. Huiscatechisatie

Voor de jeugd vanaf de basisschool is er weer huiscatechese bij ouders/begeleiders aan huis. Altijd erg gezellig en leerzaam. De betreffende jongeren mogen zich opgeven, maar worden hiervoor ook persoonlijk uitgenodigd. De jeugdouderlingen zijn nog op zoek naar mensen die het leuk vinden om (alleen of samen) leiding te geven aan een catechisatiegroep. Opgave hiervoor kan via het formulier.

 1. Belijdeniscatechisatie.

Dit winterseizoen willen wij graag met jongeren en jongvolwassenen om de tafel die nog geen belijdenis van hun geloof hebben gedaan, maar daar wel eens aan denken. Is dat ook iets voor mij? Daarom willen we je de kans bie­den om samen in gesprek te gaan over zaken als: doop, avondmaal, lid van een kerk zijn. Misschien ook iets voor jou om eens over na te denken? Geef je op!

 1. Bezoekwerk

In een levende kerkelijke gemeenschap zijn bezoeken onder de gemeente­leden erg belangrijk. Het gaat om aandacht voor elkaar en meeleven met elkaar in "goede en kwade dagen". Dit bezoekwerk is in wezen een taak voor alle leden van de kerk. Contacten leggen met elkaar als gemeenteleden be­vordert en versterkt de onderlinge band. Naast de predikant, nemen hierin ook de wijkouderlingen met hun bezoekdames/heren, vanuit hun specifieke verantwoordelijkheid een belangrijk deel van de bezoeken voor hun rekening. In een gemeente van ongeveer 800 leden is dat niet altijd een eenvoudige opdracht. U kunt op het aanmeldingsformulier aangeven of u een bezoek van de ouderling, de predikant, of een bezoekdame/-heer wenst. Het telefoonnummer en adres van uw wijkouderling of wijkconsulent vindt u achterin dit boekje. Ook wanneer u bezoekdame/-heer wilt worden kunt u zich opgeven via het formulier of bij de kerkenraadsleden.

 1. Bijbelstudie in De Skûle

Ook dit jaar zal er weer Bijbelstudie worden gehouden in De Skûle. Alle bewoners zijn van harte welkom. We komen één keer per maand bij elkaar op de eerste donderdagmorgen van de maand. We beginnen zo rond de klok van 10 uur. Er staat op tijd koffie of thee met iets erbij op u te wachten. De eerste keer dat we bijeenkomen is in oktober. We gaan door tot en met juni.
Let ook op het activiteitenrooster van De Skûle zelf.

 1. Ochtendwandeling

Op woensdag 15 januari willen wij een ochtendwandeling organiseren voor

belangstellenden uit Niawier en Metslawier.

Het programma ziet er als volgt uit: eerst beginnen met morgengebed en koffie

Daarna wandeling en onderweg gesprek over Bijbeltekst.

En als afsluiting samen een broodje eten, dat je zelf hebt meegenomen.

We beginnen om 10 uur.

U wordt verwacht in Nij Sion.

U hoeft zich niet aan te melden, maar bent van harte welkom.

 1. Voorstellen voor activiteiten

Het zou best kunnen dat u nog waardevolle ideeën voor bijvoorbeeld andere activiteiten hebt, waar we gebruik van kunnen maken. Geef ze aan ons door via het aanmeldingsformulier. Alles wat kan meewerken aan de opbouw van onze kerk is welkom en belangrijk. Doen!!

 

Handleiding voor het Winterwerkboekje

 1. De vermelde activiteiten op bijgevoegd aanmeldingsformulier gaan alleen door bij voldoende deelname. Graag aanmelden via dit formulier.
 2. De plaats waar de activiteiten worden gehouden is in de meeste gevallen De Schakel in Metslawier of Nij Sion in Niawier. Bij een zgn. huis­kameractiviteit als het groothuisbezoek zullen we bij iemand aan huis samenkomen. Daarom graag naast naam, ook adres en telefoonnummer en evt. e-mailadres invullen. We kunnen dan contact opnemen om afspraken te maken.
 3. Wanneer u zelf geen vervoer hebt voor een activiteit, laat dat dan gerust aan één van de kerkenraadsleden weten. Het is een kleine moeite om dan vervoer voor u te regelen.
 4. Het aanmeldingsformulier wordt vóór 30 september door uw wijkouderling of wijkconsulent weer bij u opgehaald. Het zou fijn zijn als het dan klaarligt.
  Mocht het niet zijn opgehaald of u was niet thuis, dan kunt u het zelf inleveren bij de contactpersoon die achterin dit boekje vermeld staat.
 5. Voor alle vragen over het programma kunt u terecht bij de contact­persoon van uw wijk.

Tot slot hopen we op een goed winterseizoen waarin veel gemeenteleden aan de geboden activiteiten meedoen.

De kerkenraad

 

Predikant:        Ds. Lubbert Adema

Skipfeartsein 26,  9123 JS  Metslawier

tel. 0519-346827

e-mail: l.adema1@hetnet.nl

Scriba:               Willie Kloostra-de Groot

                            Grytmanswei 5, 9138 CC  Niawier

                            Tel. 0519-241623

                            e-mail: scriba@pkn-metslawier-niawier.nl

Website:            www.pkn-metslawier-niawier.nl

 

FACEBOOK:       Pkn Metslawierniawier

Kom, kleine mens

laat je beslommeringen

even voor wat ze zijn,

verberg je een moment

voor je rumoerige gedachten.

Leg je zware zorgen aan de kant

en zet je vermoeiende taken opzij.

Neem een weinig tijd voor God

en rust een weinig in Hem.

Ga in je binnenkamer van je hart,

sluit alles buiten

behalve God

en wat je helpt Hem te zoeken,

doe je deur dicht en zoek Hem.

Zeg nu, heel mijn hart,

Zeg nu tot God:

“Ik zoek Uw gelaat,

naar Uw gelaat, Heer,

ben ik op zoek.

ANSELMUS VAN CANTERBURY.