nieuws

Categorie: Nieuws Laatst bijgewerkt: donderdag 13 april 2023 Gepubliceerd: vrijdag 15 mei 2020 Geschreven door Sipke van der Veen
Wy hiene al in Facebook site fan tsjerke:
Pkn Mitselwier Nijewier
 
Wy hawwe no ek in Instagram akkount:
pkn.mitselwier.nijewier
 
Foar de leafhawwer te folgjen én.... wa't nijs hat, lit it my witte, dan sette wy it derop!
 

 

 

 

Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân ontmoeten Friese Protestantse Gemeenten elkaar en zorgen zij voor elkaar.Kijk regelmatig op de website van de classis om kerkenwerk en samen kerk zijn leuker, makkelijker en meer verbindendte laten zijn. Ook voor (jo)uw gemeente.
Zie: 
www.classisfryslan.nl

 

 

verslag van de gemeenteavond 

Aanwezig: ongeveer 40 gemeenteleden (inclusief kerkenraadsleden).

               

  1. Opening door Tiny Weidenaar:

Tiny Weidenaar opent de vergadering met het voorgaan in gebed. God van liefde en trouw. Heer ontferm u over de inwoners van Oekraïne. Bidden helpt.

We zingen: Lied 285 vers 1 en 3. Geef vrede, Heer, geef vrede.

We lezen uit de bijbel: Filippenzen 1 vers 3-8. 

Elke keer als ik aan jullie denk, dank ik mijn God. 4 Altijd als ik voor jullie bid, ben ik blij over jullie. 5 Want jullie hebben het goede nieuws geloofd vanaf de eerste dag dat jullie het hoorden. En jullie geloven het nog steeds. 6 God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat Hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven, totdat Jezus Christus terugkomt. 7 Het is voor mij heel vanzelfsprekend om zo over jullie te denken. Dat komt doordat jullie en ik heel veel van elkaar houden. Want ik weet dat de liefde van God die in mij is, ook in jullie is. Want jullie zijn één met mij, nu ik gevangen zit en ik mij bij de keizer moet verdedigen en ik moet uitleggen wat ik precies geloof. 8 God weet dat ik er met de liefde van Christus naar verlang om jullie weer te zien.

 

Zorgen maken over de gemeente. Elkaar inspireren om verder te kijken. 

Paulus zei: Ik dank God steeds. 

En kijken naar het goede wat er is. Het bekend maken van het goede nieuws. Dankbaar zijn en meehelpen.

Gebed: Dat Uw liefde ons zal leiden

2.     Thema: Van U is de Toekomst

  

Vanaf hier neemt Betty Poleij de microfoon over.

Waarom hebben wij deze avond? Het gaat om de toekomst van onze kerkelijke gemeente. Daar willen we met elkaar over praten. Het is iets voor de hele gemeente. Om ons heen zien we krimp. Blijven we de kerk bezoeken? Hebben we straks middelen voor weer een nieuwe dominee? We gaan een nieuw beleidsplan 2023-2028 schrijven.

We hebben 7 stellingen op de muur. Het is de bedoeling dat iedereen een stelling kiest waar ze over praten gaan in dat groepje. Naderhand gaan we er met z’n allen bij langs wat de ideeën /bevindingen zijn.

 

 

Stelling 1: Is er een toekomst voor onze gemeente? Hoe?

-We denken hier dat het een aflopende zaak is. Het zou kunnen maar dan samen gaan met andere dorpen. Ze vinden een andere manier voor zingeving. Die wel zingeving zoeken in de kerk die kunnen naar een buurtgemeente.

-huisgroepen: dan zegt elk zijn mening en je praat van uit je gevoel. Gewoon met elkaar praten en zingen.

-Jammer dat het best wel pessimistisch is eigenlijk. Met z’n allen de schouders eronder. Alleen als we het niet proberen dan wordt het sowieso niks meer. Laat niet de moed zakken. 

-Naar de jeugd toe gaan/opzoeken. 

-Onze kinderen hebben de christelijke school gehad en naar de kerk en catechisatie en toch zegt het veel kinderen niks meer. Is al wel 20-30 jaar aan de gang.

Stelling 2: Waar lijkt onze gemeente het meest op:

  1. Een krimpende gemeente die geneigd is in de kramp te schieten
  2. Een krimpende gemeente die met man en macht alles gaande houdt maar hoe lang nog.
  3. Een krimpende gemeente die ontspannen door gaat tot het niet meer gaat.
  4. Een gemeente die blij is met hoe het gaat

-3. Een krimpende gemeente die ontspannen door gaat tot het niet meer gaat

Stelling 3: Hoe kun je groeien in je geloof. Wat kan de gemeente/kerk daar in betekenen. Maatschappelijke ontwikkeling

Stelling 4: Zou je iets missen als er in Metslawier/Niawier geen kerkdiensten meer worden gehouden

-Ja: voor het sociale gebeuren in het dorp (bindende factor).

-Nee: Voor het geloof maakt het niks uit waar je heen gaat.

-Er is een cluster in omringende dorpen

Stelling 5: Geloof staat midden in het leven.

Uitroepteken! Of Vraagteken?

-UITROEPTEKEN!

*in de kerk   -samenkomen

                     -elkaar helpen (bijv. omkijken)

                     -gebed voorbede

*buiten de kerk  -bezoekwerk

                           -vrijwilligerswerk

Hoop-vertrouwen

Zorg en wereldproblematiek (de oorlog in Oekraïne) zorgt voor angst: vraagteken? Waar is God?

Maar ook binnen eigen kring is er soms twijfel, vraagtekens.

Valt wel eens zwaar, er is van alles mogelijk in onze gemeente (catechisatie, kindernevendienst, koffieochtend etc.). Maar als er weinig animo is dan krijg je het gevoel dat alles “bij de handen” af breekt.

Voor de toekomst van onze kerk moeten we ook zelf de schouders er onder zetten!

Stelling 6: “De kerk is waar Jezus is”. Is gemeente/kerk zijn gebonden aan kerkgebouwen?

We vinden het wel belangrijk dat er een gebouw is waar we elkaar kunnen vinden. 

Maar je kunt ook gemeente zijn op bijv. de greide. Het gebouw kan de slagroom op de taart zijn. -We gooien de kerken allemaal plat. Wat dan? We moeten niet vergeten dat die kerken een heel stuk geschiedenis met zich mee dragen. Generatie op generatie.

De kerk is waar Jezus is. Jezus is waar de kerk is. Jezus is eigenlijk overal.

Stelling 7: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ook binnen onze kerk? Misschien tijd voor een jongerenwerker?

Een jongerenwerker kan wel een basis geven. Voor werk / aandacht voor 12-40 jarigen.

-Aan de jongeren zelf vragen hoe en wat.

-Misschien een jongerenwerker wanneer dominee (2e helft volgend jaar) met emiraat gaat. We moeten het wel zelf doen. Maar misschien hebben we een aanjager nodig. 

Vraag het de jeugd zelf. Zoek hun op in jeugdhonk, café etc. Het hoeft niet zo ingewikkeld.

Social media zoveel mogelijk benutten. Internet (daar is veel te vinden), Whatsapp, Facebook, Instagram.

-Willen ze zich nog wel verdiepen in God? Je licht op steken wie hier ervaring mee heeft. Anders wordt iets opgezet en gaat het snel weer neerwaarts.

-Structureel wat veranderen. Bijvoorbeeld dienst door 15 tot 25 jarigen.

-Jeugd wil ook graag praten. Het kunnen hele mooie gesprekken zijn. Kinderen zijn heel eerlijk. Met elkaar praten is heel belangrijk.

Wat doen we met al deze dingen? 

We proberen alles te bundelen. Wat concrete voorstellen – acties. Via de nieuwsbrief laten we weer van ons horen.

Vanuit het cluster worden ook dingen gemeenschappelijk georganiseerd.

We gaan het vanavond niet over de financiën hebben. Deze komen weer ter inzage. Informatie volgt.

Verkiezingen komen er aan. Hierover volgt deze week nog een brief bij de nieuwsbrief. Deze keer niet een lijst met alle namen. Je mag deze keer zelf nadenken over een kandidaat.

3.     Rondvraag 

-De nieuwsbrief kan ook digitaal. Ja dit is ook zoveel mogelijk de bedoeling. Geef je mailadres door aan de scriba. Hoe en wat staat ook in de komende nieuwsbrief vermeld.

-Er zijn nog schriften spoorloos. Speurwerk doen? Er zijn 7 van de 11 binnen. Er is nog 1 onderweg en 3 zijn weg. Tiny zal kijken welke straten ontbreken en we horen er nog van.

De eerstvolgende dreamteam dienst op 24 april zal gebruik maken van wat er in de schriften staat.

4.       Sluiting

Allemaal hartelijk bedankt voor jullie komst en inbreng. Wol thus en tot de volgende keer.

Dankgebed door Tiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

1aa

 

1bb

Na meer dan 15 jaar koster te zijn geweest van onze gemeente, stopt Japke Jongeling Dijkstra per 1 januari met haar kosterswerkzaamheden. 

15 jaar is een hele lange periode. Voor alles wat ze gedaan heeft voor onze kerk willen wij haar heel erg bedanken. 

Wij vinden het dan ook erg jammer dat zij op dit moment niet tijdens een kerkdienst met veel gemeenteleden bedankt en in het zonnetje gezet kan worden. 

Het is een rare manier om bedankt te zeggen, maar toch vanaf hier:  Japke heel erg bedankt voor de afgelopen jaren!! 

We hopen dat er op een later moment alsnog een afscheidsmoment komt om je te bedanken!

 

Van de wijkouderlingen/-consulenten

Voor u ligt alweer de derde nieuwsbrief. We proberen op deze manier onze verbondenheid met elkaar vorm te geven. We stonden op het punt u/jou te vertellen dat we onze kerkelijke activiteiten weer gingen uitbreiden: met elkaar koffiedrinken, een wandeling, een openluchtdienst, etc. Wel merkten we al dat velen nog terughoudend waren in het deelnemen aan activiteiten. Sinds kort neemt  die terughoudendheid alleen maar toe, nu we horen van besmettingen in de ons omringende dorpen.

Daarom hebben we besloten het opstarten van meerdere activiteiten voorlopig op te schorten. Ook de openluchtdienst die gepland was op 23 augustus gaat niet door. We willen niet het risico lopen dat kerkelijke activiteiten tot meer besmettingen leiden. Hoe lang deze pas-op-de-plaats zal duren, kunnen we nu niet zeggen. Alles zal afhangen van de komende ontwikkelingen omtrent het virus in onze omgeving.

We hopen dat u deze beslissing begrijpt. Juist uit de teruggestuurde enquêtes komt naar voren dat het samenkomen in de kerk, bidden, met elkaar zingen, naar de preek luisteren, elkaar ontmoeten, erg wordt gemist.

Voorlopig zullen we de kerkdiensten zoals voorheen uitzenden via de kerkradio vanuit Nij Sion in Niawier of uit Rehoboth in Metslawier. Voor de eerst volgende data 23 en 30 augustus wordt het uitgezonden vanuit Nij Sion.  Op 6 en 13 september hopen we weer van start te gaan met een reguliere dienst vanuit Rehoboth. In de Geandewei kunt u lezen hoe dit in zijn werk gaat. Via Geandewei, de website en de wekelijkse afkondigingen willen we u op de hoogte houden van evt. wijzigingen in plaats en tijdstip. Tijdens de diensten die alleen via de kerkradio te beluisteren zijn, zullen alleen Ds. Adema, enkele ambtsdragers en de koster aanwezig zijn.

Ook is het op dit moment lastig iets te zeggen over de startzondag, over een gemeenteavond, over groothuisbezoek en gespreksavonden. Gelukkig is Gods verbondenheid met ons en onze wereld een zekerheid waar we op kunnen vertrouwen.

Van jullie predikant

Die uitspraak op de televisie kan ik helemaal meevoelen:  zo langzamerhand ben ik wel klaar met corona, maar het coronavirus is helaas nog niet klaar met ons.  Tot mijn teleurstelling moesten we wel besluiten om voorlopig activiteiten van de kerk nog even uit te stellen. Want in de vakantie namen toch de besmettingen weer toe in N.E.-Fryslân. Gezondheid staat voorop, vanzelf. Maar voor bepaalde groepen is de rek er al behoorlijk uit: ouderen, zieken, zakenlieden, mensen werkzaam in de zorg  – en het wil nog maar niet normaal worden.

Ik moest denken aan het verhaal van de profeet Elia. Nadat hij het gevecht met de aanhangers van de afgod Ba-al had gewonnen, dreigde de koningin van het land hem te zullen doden. Hij vlucht de woestijn in, en is ineens alle moed kwijt. Diep teleurgesteld. Hij kan niet meer verder. En terwijl hij onder een bremstruik ligt te slapen, krijgt hij bezoek van Gods engel, die zegt  herhaaldelijk: sta op en eet, want anders is de reis misschien te ver. Dat is nu wat geloof wezenlijk wil zijn: bijtanken bij God. Op verhaal komen, zodat je weer verder kunt. Zelfs als je leven even op een  woestijnreis lijkt. Dat wil in de Bijbel lezen betekenen, bidden, of naar een kerkdienst luisteren of een lied. Dat een mens weer de kracht vindt om door te gaan, ondanks alle teleurstelling. Net als Elia. Speciaal denk ik dan aan het Avondmaal, dat we in de kerk vieren. Of thuis. Dan denk ik ook aan de woorden van die engel: eet want anders is te reis te zwaar voor je. God maakt zich blijkbaar zorgen om ons. Hij is bezorgd, of wij wel genoeg bijtanken onderweg, onze inwendige mens wel genoeg voeden, om het vol te houden. Maar dat troost mij ook! Want blijkbaar ben ook ik en zijn wij samen, en is de kerk net als Elia Gods zorg!

Ds Adema

 

 

Van de pastorale ouderlingen en wijkconsulenten

 

 

Winterwerk
Dit jaar verschijnt er niet zoals andere jaren een winterwerkboekje met activiteiten. We willen dit jaar de activiteiten bekend maken via de Geandewei en de nieuwsbrieven. U hoeft zich dus niet nu al op te geven voor activiteiten later in het jaar.

 

Verkiezingen ambtsdragers
Door alle corona-perikelen zijn halverwege dit jaar de verkiezingen van nieuwe ambtsdragers uitgesteld, maar … nu gaan we toch de procedure in september opstarten. Middels deze nieuwsbrief kunt u uw gedachten eens laten gaan of het ambt van ouderling of diaken u ook aanspreekt. De kerkenraad van onze gemeente is een positief denkende groep leden waarin we ook met elkaar proberen om vanuit ons geloof zorg te dragen voor onze gemeenteleden en dorpsgenoten die hiervoor open staan.

Bent u/jij of zijn jullie als echtpaar of koppel diegene die bereid zijn om dit ambt te gaan aanvaarden om samen met ons de gemeente te dienen? Denk erover na, of praat er samen over met uw wijkouderling.

GEMEENTE ZIJN DOE JE NIET ALLEEN, MAAR BEN JE SAMEN.

 

Van de diaconie
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn duizenden gewonden gevallen, de helft van de stad is beschadigd. Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Kortom, een ramp van onvoorstelbare omvang! De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. De diaconie heeft €500,- overgemaakt naar de noodhulp aan slachtoffers van de explosie in Beiroet.

Wij willen aan u voorstellen Sofia: zij is ons nieuwe sponsorkind!

Sofia en haar broertje groeien op bij hun moeder in Moldavië.  Zij zijn in de steek gelaten door hun vader en vandaar dat zij hulp nodig hebben.
Sofia is 8 jaar oud en zit in de tweede klas. Ze houdt van muziek en knutselen. Moeder doet, waar en wanner zij kan, seizoensgebonden werk maar verdient erg weinig. In de winter is er bijna geen werk en dan is er ook bijna geen inkomen.
De hulp die Sofia krijgt van ons, bestaat uit; *materiële hulp; kleding, schoenen en een maaltijd
*geestelijke zorg; pastorale aandacht en Bijbellessen
*emotionele begeleiding; gesprekken en adviezen over problemen thuis
*educatieve ondersteuning; schoolspullen, huiswerkbegeleiding.

Sofia is blij met hulp en steun van mensen uit een ver land. Het doet het gezin goed te weten dat er in een ver land aan hun wordt gedacht en er voor hen gebeden wordt.

Als Diaconie sturen wij haar, namens de gemeente, een klein pakketje met schriften, kleurpotloden, knutselspullen, zeep, haarspeldjes.
Ze vindt het leuk om een kaartje van u / ons te ontvangen. Mocht u een kaartje naar Sofia willen sturen dan kunt u de geschreven kaart inleveren bij iemand van de Diaconie en zorgen zij dat hij op het juiste adres terecht komt.

Vriendelijke groet van de Diaconie.

 

 

 

 

 

 

 

Ansichtkaarten te koop!

We hebben enkele dorpsgenoten gevraagd om foto's te maken. Deze prachtige foto's hebben we laten drukken op ansicht kaarten.  En vanaf heden zijn ze te koop!

De kaarten zitten verpakt in een mapje van 10 kaarten, voor de prijs van € 7,50 en

2 mapjes voor € 12,50.  Wanneer u 2 mapjes besteld heeft u 20 verschillende ansichtkaarten. U kunt het bedrag overmaken op het bankrekeningnummer

van de kerk,  NL 88 RABO 0343 3843 88, en dan worden ze bij u thuisbezorgd. 

 

Een uniek setje kaarten, voor en door dorpsbewoners!

Hits: 3314