• "Rehoboth" kerk
  • "Doarpstsjerke"
  • Doarpshûs “Nij Sion”
  • Kleastertsjerke