Mutaties doorgeven

Laatst bijgewerkt: zaterdag 03 juli 2021 Gepubliceerd: zaterdag 03 juli 2021 Geschreven door Sipke van der Veen

Mutaties doorgeven

Burgerlijke persoonsmutaties:

Wijzigingen die naar aanleiding van meldingen bij de burgerlijke overheid in persoonsgegevens van gemeenteleden worden aangebracht worden in een aantal gevallen automatisch doorgegeven aan de kerk. Onze gemeente ontvangt gegevens van de burgerlijke overheid over adreswijziging, overlijden, naamswijziging, naamgebruik en wijziging in de burgerlijke staat. Deze gegevens komen bij ons binnen via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) die de gegevens weer krijgt van de burgerlijke overheid. De SILA is in het verleden door een aantal kerkgenootschappen opgericht om dienst te kunnen doen als schakel voor het mutatieverkeer tussen de burgerlijke overheid en de aangesloten kerken. De SILA is wettelijk gerechtigd om genoemde informatie over kerkleden te ontvangen. Uiteraard is de privacy van de kerkleden gewaarborgd. Wij ontvangen via de SILA uitsluitend gegevens over kerkleden die geen bezwaar tegen deze gegevensverstrekking hebben gemaakt. Heeft u als kerklid wel bezwaar gemaakt tegen de mutatieverstrekking via de SILA dan betekent dit dat u bijvoorbeeld een verhuizing zelf aan de kerk moet doorgeven.

Als u niet wilt dat via de SILA burgerlijke gegevens over u worden verstrekt aan de kerk dan kunt u dat doorgeven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@pkn-metslawier-niawier.nl). Deze zorgt er dan voor dat de mutatieverstrekking wordt stopgezet en uw registratie bij de SILA wordt beëindigd.

Ook is het mogelijk rechtstreeks bij de SILA bezwaar te maken middels een webformulier. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de SILA (www.sila.nl).

Naast burgerlijke gegevens worden in de kerkledenadministratie ook nog kerkelijke gegevens, zoals doop, belijdenis en de kerkelijke inzegening van een huwelijk opgenomen. De kerk zorgt zelf voor de registratie van deze gegevens.

Geboorte:

Bij geboorte graag een geboortekaartje sturen naar de scriba van de kerkenraad en de geboorte ook doorgeven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@pkn-metslawier-niawier.nl).

De kerk ontvangt niet automatisch bericht van de burgerlijke overheid over de geboorte van de baby. De ouders moeten zelf de geboorte van hun kind doorgeven aan de kerk, ook al staan de ouders zelf  bij de kerk ingeschreven en kan de kerk mutaties van de burgerlijke overheid over de ouders verkrijgen. Als de geboorte niet wordt doorgegeven kan de kerk de baby niet aanmelden bij de SILA en kunnen ook geen gegevens van de burgerlijke overheid over het kindje worden verkregen.

Met het toesturen van een geboortekaartje stemt u ermee in dat uw kindje wordt ingeschreven in de ledenadministratie van onze gemeente en in de registratie van de (landelijke) Protestantse Kerk in Nederland. Bovendien geeft u aan dat u geen bezwaar heeft tegen SILA-registratie van uw kindje. Indien u niet wilt dat uw kindje in de SILA-administratie wordt opgenomen dan kunt u dit bij het doorgeven van de geboorte aan de kerk kenbaar maken.

Huwelijk en geregistreerd partnerschap:

De kerk ontvangt via de SILA alleen informatie over de datum van aanvang of beëindiging van een  relatie. Er wordt aan de kerk niet doorgegeven of het om een huwelijk of geregistreerd partnerschap gaat. Dit betekent dat na ontvangst van de datum van een relatie van een kerklid in de kerkledenadministratie ook niet meer bekend is wat de burgerlijke staat van dat kerklid is.

Daarom bij de registratie van een relatie bij de burgerlijke stand graag aan de ledenadministratie doorgeven of het om een huwelijk of geregistreerd partnerschap gaat.

Verhuizing:

Verhuist u naar een nieuw adres elders (buiten Metslawier of Niawier) dan krijgen wij via de SILA bericht over uw verhuizing en wordt u in de ledenadministratie automatisch kerkelijk overgeschreven naar uw nieuwe woonplaats.

Bij een binnenverhuizing (binnen het kerkelijk grondgebied van Metslawier-Niawier) wordt uw adreswijziging automatisch verwerkt in de ledenadministratie.

Heeft u in het verleden bezwaar gemaakt tegen SILA-registratie dan moet u zelf uw verhuizing aan de ledenadministratie van de kerk doorgeven.

Wanneer een kerklid naar elders gaat verhuizen bestaat in principe de mogelijkheid om voorkeurslid te blijven van de kerk van de oude woonplaats. Wilt u geen lid worden van de kerk in uw nieuwe woonplaats maar bij ons ingeschreven blijven dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de kerkenraad van onze gemeente.

In het bijzonder willen wij nog wijzen op de regeling die geldt voor nieuwe inwoners van De Skûle te Metslawier die vanuit een andere woonplaats in het verzorgingstehuis zijn komen wonen. Zij blijven na verhuizing naar De Skûle voorkeurslid bij de gemeente van hun oude woonplaats, tenzij aangegeven wordt dat ze lid wensen te zijn van de PKN Metslawier-Niawier.

 

Uitschrijven:

Indien u het kerklidmaatschap van onze gemeente wilt beëindigen dan dient u hiertoe een schriftelijk ondertekend verzoek in te dienen bij de kerkenraad. U kunt hiervoor gebruik maken van een uitschrijvingsformulier dat verkrijgbaar is bij uw wijkouderling. Wordt de uitschrijving aangevraagd voor meerdere personen, bijvoorbeeld een gezin, dan dient elke meerderjarige het uitschrijvingsverzoek voor zichzelf te ondertekenen. Voor minderjarige kinderen moet het verzoek door de ouders worden ondertekend.

De uitschrijving wordt verwerkt bij de ledenadministratie en er wordt voor gezorgd dat uw gegevens uit de ledenregistratie worden verwijderd.

Als het de bedoeling is om bij een andere gemeente binnen de Protestantse Kerk te worden ingeschreven dan is het niet nodig om u te laten uitschrijven. U kunt de scriba van de kerkenraad of de ledenadministratie vragen om de overschrijving naar de door u gewenste gemeente te regelen. U kunt ook contact opnemen met de nieuwe gemeente waar u zich wilt laten inschrijven en vragen de overschrijving voor u te regelen.

 

Hoe kunt u wijzigingen doorgeven:

 

Als u iets wilt doorgeven aan de scriba dan kan dat per e-mail.

Het e-mailadres van de scriba is: scriba@pkn-metslawier-niawier.nl

U kunt wijzigingen aan de ledenadministratie eveneens doorgeven per e-mail.

Het e-mailadres van de ledenadministratie is: ledenadministratie@pkn-metslawier-niawier.nl

Hits: 7286