Overzicht sectoren en sectorenindeling

Pastoraal team

Bij het pastoraal team vindt u een sectorouderling en een aantal contactpersonen voor het bezoekwerk en een diaken.

Bezoekwerk

De bezoekadressen zijn over een aantal personen verdeeld. U kunt vanuit uw pastoraal team tenminste eenmaal per jaar een bezoekje verwachten van een ouderling of een contactpersoon. In dit gesprek kunt u aangeven wat u van een ouderling/contactpersoon verwacht. Daarnaast, het gaat om een pastoraal team, kunt u ook altijd de sectorouderling of de predikant aanspreke .

Overzicht sectoren 

Ouderlingen en diakenen secties + contactadressen         
         
         
Sectie Straten ouderling diaken bezoek dame/heer 
1. De Oerslach Margriet Machiela Fenna  Meindersma  Rinse Visser 
  Roptawei 242082 571120 242144
  Skûlestrjitte      
         
2. Reidswal Martsje Postma Jimmy/Marion geen
  Keechsdijk 242116 Tjeerdsma  
  De Singel   242095  
  B. Bekkerstrjitte      
         
3.  De Skûle, aanleunwoningen, De Klink, Stationswei Doede Douma (wijk-consulent) - 242029 Jappie/ Griet de Vries - 242196 In en rond de Skûle zijn er diverse bezoekdames / -heren actief. Uitbreiding is nog mogelijk. Infomatie: bij de wijkouderling / wijk-consulent 
         
         
         
         
4. M. fan Loanstrjitte vacature Inez Nijboer Sieb Rosier
  Tunstrjitte   241860  
  Wilhelminastrjitte      
         
5. It Skûtsje Doet v.d. Kooi Jaap/Greetje de Graaf / Krol Pietsje Weidenaar 
  De Snikke 241020 241194 241216
  De Pelfinne     Pietsje Spijksma 
        241601
         
6. Skipfeartsein Titie en Livius Rutger F. Popkema Tetsje Meinema 
  Julianastrjitte Meinsma    294161
    242293   Doede Douma 
        242029
         
7. Siercksmawei Betty Poley Sjoukje Dijkstra Maaike Braaksma
  Auck Doniastrjitte 241862 724054 241414
  Greate Stege      
  Kampsteech      
  Linepaed      
         
8. De Singel Sjoerd en Joke  Hemke Kloostra Riel Dijkstra
  Bartenswei van Dellen 241623 241645
  Bornensisstrjitte 294296   Annet Basteleur
  Terpstjitte     242052
  Mearswei      
         
9. De Skulp Willem Weidenaar Lieuwe Klimstra W. Weidenaar
  Bredewei 241747 250195 241747
  Tsjerkepaed      
  Fellingswei      
  Grytmanswei      
  It Heech      
  Jaerlawei      
  Miedwei      
         
Scriba: Willie Kloostra-de Groot, Grytmanswei 5, Niawier. Tel. 241623        
E-mail adres: scriba@pkn-metslawier-niawier.nl        
         
Hits: 2070