Overzicht sectoren en sectorenindeling

Laatst bijgewerkt: donderdag 15 november 2018 Gepubliceerd: woensdag 22 januari 2014 Geschreven door Harm Tolsma

Pastoraal team

Bij het pastoraal team vindt u een sectorouderling en een aantal contactpersonen voor het bezoekwerk en een diaken.

Bezoekwerk

De bezoekadressen zijn over een aantal personen verdeeld. U kunt vanuit uw pastoraal team tenminste eenmaal per jaar een bezoekje verwachten van een ouderling of een contactpersoon. In dit gesprek kunt u aangeven wat u van een ouderling/contactpersoon verwacht. Daarnaast, het gaat om een pastoraal team, kunt u ook altijd de sectorouderling of de predikant aanspreke .

Overzicht sectoren 

Ouderlingen en diakenen secties + contactadressen         
         
         
Sectie Straten ouderling diaken bezoek dame/heer 
1. De Oerslach Margriet Machiela Fenna  Meindersma  Rinse Visser 
  Roptawei 242082 571120 242144
  Skûlestrjitte    

 D. v.d. Wielen 241598

Gretha Rosier 242091

         
2. Reidswal contactpersoon Jimmy/Marion Henny Tytsma 321929 
  Keechsdijk Hette Meinema Tjeerdsma  
  De Singel  294161 242095  
  B. Bekkerstrjitte      
         
3.  De Skûle, aanleunwoningen, De Klink, Stationswei

Baukje Kingma (wijk-consulent) - 241418

Klaske Postma 295377 wijkconsulent

Allen In en rond de Skûle zijn er diverse bezoekdames / -heren actief. Uitbreiding is nog mogelijk. Infomatie: bij de wijkouderling / wijk-consulent 
         
         
         
         
4. M. fan Loanstrjitte Tiny Weidenaar 241700 Wim/Tina Okkema

Henny Tysma 321929

Willema Meinsma 241898

Durkje v.d. Wielen 241598

  Tunstrjitte   242012  
  Wilhelminastrjitte      
         
5. It Skûtsje

contactpersoon

Fokke Visser 241448

Jaap/Greetje de Graaf / Krol

Pietsje Weidenaar 241216

  De Snikke 241194
  De Pelfinne     Pietsje Spijksma 
        241601
         
6. Skipfeartsein Titie en Livius ....Allen. Tetsje Meinema 
  Julianastrjitte Meinsma    294161
    242293   Doede Douma 
        242029
         
7. Siercksmawei Betty Poley Sjoukje Dijkstra Maaike Braaksma
  Auck Doniastrjitte 241862 724054 241414
  Greate Stege      Paula Nicolai 241658
  Kampsteech      
  Linepaed      
         
8. De Singel G. Weidenaar-Braaksma  Hemke Kloostra Riel Dijkstra
  Bartenswei 241747 241623 241645
  Bornensisstrjitte 294296   Annet Basteleur
  Terpstjitte     242052
  Mearswei      Mw.H. Meindertsma 241320
         
9. De Skulp Willem Weidenaar Thea Kingama  W. Weidenaar
  Bredewei 241747 06-30715705 241747
  Tsjerkepaed      
  Fellingswei      
  Grytmanswei      
  It Heech      
  Jaerlawei      
  Miedwei      
 10 Vliegende keep Doet van der Kooi 241020    
Scriba: Willie Kloostra-de Groot, Grytmanswei 5, Niawier. Tel. 241623        
E-mail adres: scriba@pkn-metslawier-niawier.nl        
         
Hits: 2709