Nieuws 1 maart 2015

Categorie: Nieuws Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: zondag 01 maart 2015 Geschreven door Harm Tolsma

Waar blijft het…

Mee naar aanleiding van artikelen in het Friesch Dagblad en Geandewei hebben de leden van het college van kerkrentmeesters gesproken over de eigendommen van onze gemeente. De Gereformeerde kerk in Niawier is gesloten en de Doarpstsjerke in Metslawier wordt eigendom van de "Stichting Doarpstsjerke Metslawier".

Maar waar is het avondmaalslinnen, waar zijn de Bijbels, de collectezakken, de notulenboeken enz. ? Het kostbare avondmaalszilver heeft een goede bewaarplaats gekregen in het museum Dokkum.

We willen graag alle eigendommen inventariseren, zodat die bewaard blijven voor onze gemeente en voor de toekomst. Wie heeft nog iets thuis liggen of weet waar nog dingen zijn.

Graag een mailtje of een telefoontje aan de secretaris van het college: Harm Geerligs, tel 242041, mailadres: hgeerligs@hetnet.nl

 

“Met open handen” (thema paasgroetenactie)

“Komende jaren schrijf ik de paasgroetenkaarten met nog meer aandacht, nu ik gezien heb, hoe blij de gedetineerden ermee zijn” schreef ds. Karin van den Broeke, voorzitter van de Synode. Ze had in een kerkdienst in Vught (2014) zelf kaarten uitgedeeld en was daarvan onder de indruk.
In die gevangenis in Vught hebben vrouwelijke gevangenen november vorig jaar de paasgroetenkaarten voor dit jaar gemaakt.
Ook dit jaar doen wij als gemeente weer mee en hopen op de zondagen 15 en 22 maart weer in "Nij Sion" en "Rehoboth" te zijn met de paasgroeten, met adres en de postzegels er al op. Alleen uw / jouw naam nog (geen straat of woonplaats) en eventueel een groet, gebed, gedicht of bemoediging. Enkele suggesties krijgt u bij de kaart(en).
De kosten zijn:  één kaart € 2.-, twee kaarten € 3.50 en drie kaarten € 5.-.  De uiterste verzenddatum is 29 maart (Palmpasen)
Doet u / doe jij ook weer mee? Een bemoediging, een teken van hoop geven en daarmee een glimp van Gods Liefde laten zien aan mensen en mensenrechten-organisaties dichtbij en veraf, die het moeilijk hebben. We rekenen op u allen!

Een hartelijke groet van de ZEM-commissie

 

Beste jongens en famkes

Oer in skoftke is it alwer safier, dan is it Palmsnein. No hawwe wy de leste jierren rûnom dizze tiid altiten de minsken yn ’e Skûle bezocht en dit jier wolle wy se ek wer bydel. In bakje kofje bringe mei wat lekkers. Palmsnein falt dit jier op 29 maart, dat is de dei dat wy jimme ferwachtsje. Jimme hoege dan net nei tsjerke ta, mar we prate ôf yn ’e grutte seal fan ’e Skûle. Dan kinne jim heit / mem dernei trochride nei tsjerke. En heiten en memmen: wy soarchje der foar dat de bern wer thúskomme !!!

Helpsto ús mei de kofje bydel te bringen? Fan te foaren sille wy yn’e neventsjinst noch in aardichheidsje klear meitsje. As wy it net op’e tiid ôfkrije, sille we besjen of we nochris in momint ynlaskje kinne.

Graach oan't snein 29 maart yn ’e Skûle, tsjerketiid.

                                                                                                          Lieding kinderneven

Dreamteam

Zondag 8 maart wordt de dienst verzorgd door het Dreamteam. Het thema van deze dienst is: Open handen. In deze dienst kunnen we zien en horen wat we met onze handen kunnen. Geven en delen. Voor de kinderen is er een verhaal en daarna de kindernevendienst.

Ook gemeenteleden werken mee aan deze dienst. We hopen u en jou te mogen ontmoeten in deze dienst van zingen, spelen, luisteren en zien naar wat wij met onze handen kunnen doen ter ere van God en voor elkaar.    

           Het Dreamteam

Zangfederatie 6 maart 2015

Op vrijdag 6 maart is er weer het jaarlijkse optreden van verschillende koren uit de regio. Er doen in het totaal vijf koren mee:

''Cantate Deo'' uit Dokkum

''De Sionsjongers'' uit Niawier

''Willibrorduskoor'' uit Holwerd

''Sjong de Heare'' uit Oosternijkerk

''De Lofstem'' uit Ee

De avond zal gehouden worden in de Fonteinkerk te Dokkum. U bent van harte uitgenodigd, de aanvang is om 19.30 uur en de toegang is vrij.

 

Hits: 2892