Beleidsplan 2018 - 2022 Protestantse gemeente Metslawier-Niawier

Laatst bijgewerkt: woensdag 16 december 2020 Gepubliceerd: maandag 19 februari 2018 Geschreven door Harm Tolsma

 

 

Beleidsplan 2018-2022

Protestantse Gemeente

Metslawier-Niawier 

 

INHOUDSOPGAVE

                                                                                                                      Pagina

                     Inleiding                                                                                              2

 1. Missie                                                                                                           3
 2. Typering huidige kerkelijke gemeente                                                          4
 3. Pastoraat                                                                                                      6
 4. Eredienst                                                                                                      7
 5. Catechese                                                                                                    8
 6. Diaconie                                                                                                       9
 7. Zending, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie                           12
 8. Jeugdwerk                                                                                                 13
 9. Vorming en toerusting                                                                               15
 10. Beheer – College van rentmeesters                                                          16
 11. Commissie bijzondere diensten                                                                19
 12. 12. Evaluatie/communicatie                                                                      20

         

Beleidsplan 2018-2022 

Protestantse Gemeente Metslawier-Niawier

clip_image003.gif

INLEIDINGclip_image003.gif

Overeenkomstig ordinantie 4 art. 7 lid 1d van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de Protestantse Gemeente van Metslawier–Niawier voor de periode van 2018-2022 een beleidsplan opgesteld. In dit plan is de huidige gang van zaken beschreven en zijn aandachtspunten en beleidsvoornemens voor de toekomst opgenomen. Als bijlage en als aanvulling op dit beleidsplan hoort de plaatselijke regeling, ofwel de ambtsmap met daarin de taakomschrijvingen van de ambtsdragers. 

 

             

1. MISSIE

clip_image003.gif

1.1 Algemeen

Het is onze roeping een vitale en aantrekkelijke gemeente te zijn, open, gastvrij en naar buiten gericht.

Een gemeente waarin gemeenteleden, jong en oud, voluit kunnen participeren.

De kern van ons gemeentezijn zien wij in ons geloof, dat Jezus Christus onze Heer en Verlosser is en dat wij dit in ons spreken en handelen telkens opnieuw mogen vieren. Dat wij mogen leven uit Gods genade en dat wij als kerk te opdracht hebben met woord en daad te getuigen van het evangelie, dienend en opkomend voor gerechtigheid.

1.2 Uitgangspunten

Vanuit deze missie leeft en werkt de gemeente vanuit de volgende uitgangspunten:

1.2.1 Gemeenschapszin

Liefde tot God en liefde tot de naaste.

Vanuit deze basis is er een keus gemaakt voor een open gemeenschap, gastvrij en uitnodigend, waarin de kerk een (t)huis en werkplaats mag zijn.

De gemeente is zich bewust dat deze keus niet vrijblijvend kan zijn.

Aandachtspunten/beleidsvoornemens:

Een actief pastoraat. Binnen onze gemeente ontbreekt het in een groot aantal gevallen aan eenheid. Er is een vaste kern van gemeenteleden met daaromheen een grote groep leden die nauwelijks aansluiting zoeken.

1.2.2 Echtheid

Binnen de gemeente is het streven dat men in oprechtheid zegt wat men doet en doet wat men zegt. Bij de overdracht van geloof, normen en waarden hebben de gemeenteleden behoefte aan een door de Geest geïnspireerde boodschap, getuigend van Godvertrouwen.

Aandachtspunten/beleidsvoornemens

 1. De kerkenraad heeft als beleid de leden van de gemeente zoveel mogelijk bij haar besluitvorming te betrekken. Zij roept de gemeenteleden op in woord en daad actief te zijn in hun gemeente.

Er is een beleid van openheid voor uiteenlopende meningen, opvattingen en geloofsbelevingen. Belangrijk is een goede sfeer in de gemeente, respect, betrokkenheid en verdraagzaamheid. Dit is geen vanzelfsprekendheid. Initiatieven worden ontwikkeld om mensen en groepen binnen de gemeente de ruimte te geven en om met elkaar in gesprek te komen.

Er is openheid voor kerkelijke vernieuwing met respect voor het verleden en tradities.

 1. In de huidige situatie is de kerkenraad redelijk sturend en neemt zij zelf het initiatief.

Zij wil haar beleid op dit punt ombuigen waarbij de kerkenraad de hoofdlijnen in het oog houdt en initiatieven vanuit de gemeente zoveel mogelijk stimuleert. 

De kerkenraad Algemene Zaken zal een grotere verantwoordelijkheid en bevoegdheid krijgen.

De pastorale ambtsdragers zullen zich meer bezig houden met pastorale taken. Het college van kerkrentmeesters zal meer voorbereidende werkzaamheden doen zodat een snellere besluitvorming op de kerkenraad plaats kan vinden. De diaconale taken blijven gehandhaafd.

          

 

2. TYPERING HUIDIGE KERKELIJKE GEMEENTE 

clip_image003.gif

2.1 De Protestantse Gemeente Metslawier-Niawier

(zie profielschets)

2.2 Ledenstatistiek per 14-07-2017

 

Aantal

in %

Doopleden

307

43

Belijdende leden

324

46

Overige leden

 78

11,

Totaal

709

100

 

2.2.1 Leeftijdsopbouw

 

Leeftijd.

Doopl.

in %

Belijd. lid.

in %

Overig

in %

Totaal

in %

0 - 12

 73

10

0

0

 26

4

 99

14

13 – 25

102

14

   1

0

 24

4

127

18

26 – 40

 64

  9

  17

 2

   8

1

 89

13

41 – 55

 43

 6

  96

14

 13

2

152

21

56 – 70

 12

 1

101

15

   6

0

119

17

71 - 100

 13

 2

109

15

   1

 

123

17

Totaal

307

43

324

46

78

11

709

100

 

2.2.2 Verdeling vaste vrijwillige bijdrage per leeftijdscategorie:

Leeftijd

Aantal

in %

Bijdrage

in %

18 - 40

 36

  11

    7.270

  9

40 -60

 98

  31

  27.696

32

60- 100

182

  58

  50.729

59

Totaal

386

100

€ 85.695

100

 

2.3 Huidige activiteiten en structuur van de gemeente

De betaalde krachten zijn:

 • - 1 predikant (80%)
 • - 1 deeltijd koster 
 • - een aantal organisten op afroepbasis 

Gemeentewerk is voor een groot deel vrijwilligerswerk. Er komt nog steeds veel werk op te weinig mensen neer. 

De gemeente wordt geleid door de kerkenraad die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen in de gemeente en die daarop ook aanspreekbaar is.

Het diaconale werk vindt plaats in en vanuit het college van diakenen. Het college van kerkrentmeesters heeft de gelden en goederen onder haar beheer. 

De gemeente is verdeeld in wijken. Iedere wijk heeft een wijkouderling/wijkconsulent en diaken en evt. bezoekdames/-heren.

Daarnaast zijn er diverse andere commissies die zich bezig houden met pastoraat, eredienst of jeugdwerk. 

Aandachtspunten/beleidsvoornemens

Gewerkt wordt aan een clustervorming van 14 gemeenten ten noordoosten van Dokkum. Deze samenwerking beperkt zich in eerste instantie tot het pastoraat.

2.4 Huidige sfeer

In het algemeen is de sfeer in de gemeente goed. Er zijn veel vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het kerkenwerk. Er zijn veel activiteiten. Toch is er ook onvrede.

De kerk vergrijst. De jeugd van 14 jaar en ouder komt weinig meer in de kerk. Veel werk komt op weinig schouders neer. Er is een roep om kerkelijke vernieuwing. Velen zijn zoekend, verlangen soms terug naar hoe het vroeger was, of willen het juist heel anders in de kerk, een combinatie van beiden komt ook regelmatig voor. Toch is er op de gemeenteavonden veel begrip en ook wederzijds vertrouwen.

Aandachtspunten

 1. Nog meer vrijwilligers. Mensen inschakelen voor éénmalige activiteiten i.p.v. 4 jaar vastleggen voor een bepaalde functie.

          

3. PASTORAAT

3.1 Algemeen

Een belangrijk onderdeel van het zijn van een kerkelijke gemeenschap is het pastoraat. Pastoraat is, kort en kernachtig gezegd, omzien naar elkaar. Je kunt het ook omdraaien: omzien naar elkaar is pastoraat. Pastoraat is een opdracht van de gehele gemeente. De predikant heeft hierin een bepaalde taak en verantwoordelijkheid zoals zieken- en huisbezoek maar pastoraat houdt bij dit werk niet op. Pastoraat is gezamenlijke zorg voor elkaar/de ander. Pastoraat is niet gebonden aan kerkmuren. 

Van de predikant wordt verwacht dat hij bijzondere aandacht besteed aan de jeugd en de jonge gezinnen.

Aan de gemeente dient duidelijk te worden gemaakt dat naast hetgeen dat kan worden aangeboden aan pastoraat men op dit punt ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. 

3.2 Huidige vormgeving

3.2.1 Pastoraal werk

De ouderling en/of wijkconsulent gaan op bezoek bij de leden in zijn of haar wijk. 

Zie voor uitgebreide omschrijving “ambtsmap ouderlingen”

3.2.2 Ziekenpastoraat

De predikant en de ouderling/wijkconsulent (in overleg) bezoeken met regelmaat de zieken thuis en in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen.

3.2.3 Rouw en trouwpastoraat

Een predikant verzorgt op verzoek de begrafenis inclusief de rouwdienst. Verder begeleidt hij de rouwenden in hun rouwproces, waarbij de ouderling hem ondersteunt. Een verzoek tot een huwelijksinzegening wordt pas ingewilligd nadat predikant en wijkouderling tenminste één gesprek met het aanstaande bruidspaar hebben gehad.

3.2.4 Overig pastoraat.

De senioren die 75 jaar en ouder zijn worden op of direct na hun verjaardag door de ouderling bezocht en zo ook door de wijkassistent.

De nieuw-ingekomenen krijgen een welkomstbezoek van de wijkouderling/wijkassistent.

Aandachtspunten/beleidsvoornemens

 1. De naar binnen gerichte uitstraling van een vergrijzende gemeente ombuigen naar die van een open gemeenschap van creatieve ouderen en kleine groepen zelfbewuste jongeren. Dit gaat niet vanzelf.

          

 

4. EREDIENST

4.1 Inhoud en doelstelling

Het “gemeente-zijn” uit zich bij uitstek in de samenkomst van de gemeente. Daar wordt het geloof door de prediking en sacramentsbediening versterkt, gevoed en onderhouden.

In de eredienst staat de prediking centraal. 

De liturgie heeft tot doel de betrokkenheid van de gemeenteleden in de eredienst te versterken door te zingen, door de dienst der gebeden en door de dienst der barmhartigheid.

4.2 Huidige vormgeving

4.2.1 Diensten

Elke zondag wordt er een ochtenddienst gehouden, wisselend in Metslawier en Niawier. 

Twee maal per jaar wordt er een zogeheten start- en slotdienst gehouden.

Een aantal keren per jaar per jaar wordt er door de Commissie van Bijzondere Diensten een dienst/samenkomst georganiseerd.

4.2.2 Sacramenten

De Heilige Doop wordt in overleg met de ouders vastgesteld. Hiervoor is geen vaste zondag gereserveerd. Voorafgaand aan de bediening hebben een predikant en ouderling een doopgesprek met de doopouders. 

Het Heilig Avondmaal wordt vijf keer per jaar gevierd. Iedereen wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

4.2.3 Facilitaire diensten

Tijdens bijzondere diensten is het mogelijk om via de jeugdouderlingen oppas voor de jongste kinderen te regelen. 

Voor mensen die slecht ter been zijn, is er een ophaaldienst.

Voor degenen die niet meer in de gelegenheid zijn om de diensten te bezoeken bestaat de mogelijkheid om de dienst te beluisteren via de kerktelevisie.

Aandachtspunten/beleidsvoornemens

 1. De betrokkenheid van de jongere bij de eredienst is gering.

Op gezette tijden in overleg met de jeugd/catechisanten een themadienst of projectdienst organiseren eventueel in samenspraak met de scholen  

 

             

5. CATECHESE

5.1. Inhoud en doelstelling.

De catechese heeft tot doel de jonge leden van de gemeente te vormen en toe te rusten, opdat zij door de werking van de Heilige Geest belijdende leden van Christus kerk in deze wereld mogen worden.

5.2 Huidige vormgeving

5.2.1 Catechese

In het winterseizoen ontvangen de jongeren van 12 jaar en ouder catechese. Dit wordt gedaan door één of twee volwassen gemeenteleden, de z.g huiscatechese.

5.2.2 Belijdeniscatechisatie

Belangstellenden, die zich willen voorbereiden op het doen van openbare belijdenis van het geloof, wordt jaarlijks de gelegenheid geboden zich aan te melden voor belijdeniscatechisatie.

Aandachtspunten/beleidsvoornemens

 1. Versterken van de betrokkenheid van ouders bij de catechese door ouders eenmaal per jaar samen met de jeugd uit te nodigen deel te nemen aan een catechisatie, dit nader uit te werken met de predikant/ouderpaar.

B.Een deel van de catechisanten is moeilijk te interesseren voor de catechese-inhoud. Een groot deel van de jongeren in de gemeente woont geen catecheseonderwijs bij. Tijdens de periode waarop dit beleidsplan betrekking heeft dient er een onderzoek te worden verricht naar de oorzaken van het wegblijven waarbij de ouders van de jongeren betrokken dienen te worden.

             

6. DIACONIE

6.1. Doelstelling

Diaconaat is naar de getuigenis van het Nieuwe Testament dat de gemeente in navolging van Jezus Christus hulpverleend aan de naaste. Uitgangspunt hierbij is dat deze hulp onafhankelijkheid moet waarborgen. 

De accenten van de beleidsprincipes voor het diaconaat liggen op barmhartigheid en gerechtigheid.  

Het is de taak van de diaconie dat leden van de gemeente, maar ook anderen die onder druk leven, hetzij van incidentele of structurele aard, zowel in eigen omgeving als elders in de wereld, in navolging van Christus, gerechtigheid en barmhartigheid bewezen wordt. De diakenen zullen er voor zorg dragen dat de door de gemeente beschikbaar gestelde stoffelijke bijdragen worden ingezameld en zorgvuldig worden beheerd, en dat daarnaast andere goede middelen worden gezocht en aangewend.

6.2 Werkveld en organisatie diaconie

Het werk van de diaconie bestaat uit verschillende werkvelden en taken en de verschillende soorten invullingen van de functies.

6.2.1 Werkvelden

De werkvelden waarbinnen de diaconie actief is hebben verschillende reikwijdtes. We kunnen dit gaan onderverdelen door te spreken van een indeling in geografische gebieden.

Deze indeling is als volgt:

 1. Eigen organisatie (diaconie)
 2. Eigen kerkelijke gemeente
 3. Plaatselijk 
 4. Regionaal/Provinciaal
 5. Landelijk
 6. Wereldwijd

6.2.2 Invullingen van de functies

In uitvoerende zin kunnen we spreken van een tweedeling binnen de functies:

 • - de vertegenwoordiging in een groep (vergaderen) en (soms) op afstand hulp bieden.
 • - praktisch diaconaat, waarbij direct aan mensen hulp wordt geboden.

6.2.3 Taken

Zie voor uitgebreide omschrijving “ambtsmap diakenen”.

Het overzicht van de functies is ingedeeld op basis van de eerder genoemde geografische indeling.

Voor de eigen organisatie van de diaconie zijn in hoofdlijnen de volgende functies/taken aanwezig: A1: Voorzitter m/v

A2: Secretaris m/v

A3: Penningmeester

A4: Vertegenwoordiger Classis

Functies/taken binnen de kerkelijke gemeente zijn: 

B1: Verzorging Heilig Avondmaal

B2: Algemene Bijstand B3: Kerstattenties

Functies/taken met landelijk karakter: C1: Vakantieweken

 

6.3. Financiële gang van zaken

Diaconale hulp bestaat niet enkel uit financiële ondersteuning, er is ook direct praktisch diaconaat mogelijk. 

Toch zijn de inkomsten voor de diaconie onontbeerlijk. Diaconaat is namelijk geen vrijblijvende zaak (zowel financieel als praktisch). Naast de plaatselijke ondersteuning heeft de diaconie namelijk ook landelijke en provinciale verplichtingen.

Jaarlijks gaat de diaconie een verplichting aan met “ Kerkinactie” voor wat betreft het diaconaal aandeel. Voor het diaconale aandeel, dat is opgesplitst in een deel binnen,- en buitenland, geldt dat de gelden zijn bedoeld ter ondersteuning van de projecten die “Kerkinactie” jaarlijks in binnen,-en buitenland ondersteunt.

Binnen de eigen organisatie is o.a. geld nodig voor: 

 • ondersteuning van financiële probleemgevallen
 • wijkwerk(bezoeksters/zusterkring)
 • kerstactie
 • organiseren activiteiten
 • eigen organisatie

De diaconie is voor 100% financieel afhankelijk van de collectes tijdens de erediensten. Een aantal collectes zijn direct bestemd voor de plaatselijke activiteiten van de diaconie en een aantal collecten zijn voorbestemd voor een bepaald doel. 

Wat over blijft wordt zoals reeds eerder genoemd gebruikt voor ondersteuning van incidentele gevallen aan instellingen/organisaties of mensen in nood, die op dat moment ondersteuning nodig hebben, zowel plaatselijk als wereldwijd.

6.4. Doelgroepen

Het is goed om de huidige taken met de daaraan gekoppelde werkvelden af te zetten tegen een aantal te definiëren doelgroepen en te zien waar wel, niet of weinig aandacht aan wordt besteed.

Uitgangspunt zijn de volgende doelgroepen:

 • ouderen (algemeen)
 • jongeren (algemeen)
 • zieken 
 • gehandicapten
 • werklozen
 • financiële probleemgevallen
 • mantelzorg
 • relatieproblemen
 • verslaafden/daklozen
 • asielzoekers
 • door rampen getroffen mensen

Aandachtspunten/beleidsvoornemens

 1. Het financiële beleid behoeft geen aanpassingen. Wel moet de garantie blijven bestaan van het aantal collecten op jaarbasis omdat die de basis zijn voor het inkomen van de diaconie. Uitgangspunt is om geen geld te sparen, maar jaarlijks de beschikbare bedragen te besteden aan diaconale zaken.
 2. Het bevorderen van het diaconaal bewustzijn. Uitgangspunt is de gemeente te activeren diaconale gemeente te zijn en open en helder met de gemeente te communiceren. Een aantal aangedragen ideeën over communicatie en activering kunnen worden opgenomen in het werkplan.

6.5. Functiebeschrijvingen

 

6.5.1 Functies/taken die in principe alle diakenen verrichten Vergaderen:

 • - bijwonen diaconie vergaderingen 
 • - 1 afgevaardigde woont kerkenraadsvergaderingen bij (1x per maand)

Taken tijdens erediensten:

 • - collecteren (volgens dienstrooster)
 • - collecteren bij trouwdiensten - aanwezig zijn bij rouwdiensten - voorbereidingen H.A. 
 • - assisteren bij de bediening van H.A.

6.6 Algemene bijstand

De diakenen zijn belast met de taak Algemene bijstand. Een aanvraag kan binnenkomen via een diaken, predikant, ouderling, bezoekster/zusterkring, of rechtstreeks via een gemeentelid.

Signalen en/of verzoeken voor ondersteuning worden in eerste instantie besproken op de diaconie vergadering 

Vooral bij financiële problemen zal er eerst gekeken worden of er samen met de betreffende mensen oplossingen te vinden zijn via de gemeentelijke bronnen (bv. Sociale Zaken) of andere kanalen, alvorens de diaconie stappen onderneemt.

6.7 Classis Dokkum van de Protestantse Kerk Nederland

De PKN gemeente van Metslawier-Niawier wordt vertegenwoordigd, afhankelijk van de vraag van de classis.

Er worden 4 classisvergaderingen per jaar gehouden

6.8 Vakantieweken

Doel van deze taak is het onder de aandacht brengen bij de gemeenteleden van de mogelijkheden voor vakantie(weken) met een christelijk karakter.

 • - de Wereld te Lunteren - Het Roosevelthuis
 • - Wat verder binnenkomt.

                 

7. ZENDING, ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN EVANGELISATIE

clip_image003.gif

7.1 Inleiding

In onze gemeente is er een commissie welke zich bezig houdt met Zending, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie.

7.2 Missie

Het bekend maken van de liefde van God bij mensen dichtbij en ver weg.

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die

in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3:16

7.3 Taken

 1. Zorgen voor het innen van de door onze gemeenteleden toegezegde geldelijke bijdragen.

Het beheer en verantwoorden van de collectegelden.

 1. Zorgen voor de verspreiding van het kwartaalblad “Vandaar”.
 2. Meedoen aan één of meerdere projecten van Kerk in Aktie; trachten om binnen onze gemeente hiervoor financiële bijdragen te werven; evt. het verzorgen van presentaties ter ondersteuning van deze projecten. 
 3. Het op de hoogte houden van de gemeente middels publicaties in “Geandewei” en het presenteren van een financieel verslag.

7.4 Taken Evangelisatie

 1. Het Evangelie te verkondigen aan allen, die het Evangelie niet kennen of de betekenis hiervan in hun eigen leven niet meer ervaren.

De Here Jezus gaf zijn discipelen bij zijn hemelvaart de opdracht: “Gaat dus  op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam  van de Vader en de Zoons en de heiligen Geest en hun te leren dat ze zich  moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb”.Matteüs 28:19 en 20a. b. Het organiseren van zogenaamde laagdrempelige kerkdiensten.

 1. Het verspreiden van de Pinksterkrant en andere evangelisatielectuur.
 2. Het stimuleren van mensen om anderen mee te nemen naar de kerk.
 3. Mensen helpen om het geloof door te geven.

Aandachtspunten/beleidsvoornemens

 1. Zorg dragen voor voldoende toerusting t.b.v. hen die zich bezighouden met evangelisatiewerk en het bezoeken van voorlichtingsbijeenkomsten.

 

 1. De Bijbelse opdracht tot evangelisatie dient expliciet en regelmatig binnen de gemeente aandacht te krijgen. Het is wenselijk hierbij ook de jongeren uit de gemeente en/of het jeugdwerk te betrekken.

          

8. JEUGDWERK

clip_image003.gif

8.1 Voorwoord jeugdwerk

In het jeugdwerk is het belangrijk dat het aanbod afwisselend, boeiend en gericht is op de verschillende leeftijdsgroepen is.

Daarnaast is het belangrijk om de ouders in het geheel te betrekken omdat zij, zeker bij kinderen op jonge leeftijd, een belangrijke rol spelen bij de keuze van het wel of niet actief deelnemen aan de aangeboden activiteiten. 

8.2 Taakomschrijving jeugdouderling

De jeugdouderling heeft met name een pastorale, communicatieve en coördinerende taak ten aanzien van kerk en jeugd. Daarbij wordt met name rekening gehouden met de leef- en denkwereld van jongeren. 

 • In samenwerking met anderen (ouderlingen, leiding jeugdwerk) probeert de jeugdouderling contacten met jongeren te leggen en met hen een vertrouwensrelatie op te bouwen. 
 • De jeugdouderling helpt voor zijn/haar deel en in overeenstemming met zijn/haar mogelijkheden mee aan de bevordering van de deelname van jongeren aan het gemeenteleven 
 • De jeugdouderling brengt regelmatig schriftelijk of mondeling verslag uit van zijn/haar werk. 
 • De jeugdouderling onderhoudt contacten met de wijkouderlingen en –diaken om zoveel mogelijk met hen samen te werken.
 • De jeugdouderling bewaakt dat er regelmatig overleg is tussen de verschillende groepen binnen het jeugdwerk. 
 • De kerkenraad verwacht van de jeugdouderling dat zij op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen het werk van kerk en jeugd. 

8.3 Oppasdienst

Omdat er weinig tot geen gebruik wordt gemaakt van de oppasdienst is er bij bijzondere diensten alleen op aanvraag oppas mogelijk. Deze oppas is dan om 9.00 uur aanwezig.

8.4 Kinderwerk De Reinbôge

Kinderwerk De Reinbôge (voorheen de kindernevendienst) is bedoeld om kinderen op hun niveau kennis te laten maken met het kerk zijn en hen een plaats te bieden in een kerk en viering waar ze zich vertrouwd voelen en zichzelf kunnen zijn. 

Tijdens de zondagmorgendienst komen de kinderen tot en met groep 8 van de basisschool samen. De kinderen wordt een Bijbelverhaal verteld, waaraan een verwerking is gekoppeld. Het is belangrijk dat het kinderwerk niet los staat van de reguliere dienst. De kinderen zijn en blijven een deel van de gemeente. Om die verbondenheid te benadrukken:

 • Voert de predikant, voordat zij de kerk verlaten, een gesprekje met de kinderen
 • Nemen zij bij het verlaten van de kerk het Licht van Christus mee en zingt de gemeente een lied
 • Komen de kinderen aan het einde van de dienst terug in de kerk.

Een aantal zondagen per jaar komen de kinderen direct om 9.30 u. bijelkaar in hun eigen ruimte en komen ze aan het eind van de kerkdienst in de kerk om de zegen te ontvangen.  Ook leveren zij een aandeel in verschillende diensten zoals de het kinderkerstfeest, slotdienst kinderwerkseizoen en de startzondag.

8.5 Jeugdbijeenkomst

Wanneer de kinderen afscheid nemen van het kinderwerk of de basisschool ontvangen ze een uitnodiging voor de Jeugdbijeenkomst. Deze vindt regelmatig plaats en is bedoeld voor de jeugd tot 16 jaar. Tijdens de bijeenkomsten op zondagmorgen worden verschillende maatschappelijke onderwerpen ter sprake gebracht, waar in groepsverband verder over gesproken wordt. 

8.6 Catechese

Vanaf 12 jaar kunnen jongeren deelnemen aan de catechese. De leiding van deze catechese bestaat uit gemeenteleden en vindt plaats bij de leiding thuis. De kinderen worden door de leiding uitgenodigd.

In het voor- en najaar komen de leiding en de predikant bijeen. 

Tijdens deze avond wordt er gesproken over de inhoud van deze bijeenkomsten en worden handvaten aangereikt.

In bovenstaande activiteiten heeft de jeugdouderling zowel een meewerkende als coördinerende taak.

8.7 Financiën

Voor elke catechisatiegroep is per jaar €25,- beschikbaar, mocht er  meer nodig zijn, dan moet dit overlegd worden met jeugdouderlingen en verdere kerkenraad. Deze €25,-is voornamelijk bedoel voor een slotactiviteit.

Er is een jaarlijks budget van rond de €1000,-/€1500,- voor alle jeugdwerk. Dit betreft alle activiteiten: catechisaties en kindernevendienst-uitgaven(boekjes kerst, attentie doopouders enz.).

Aandachtspunten/beleidsvoornemens

 1. Op dit moment is er geen jeugdclub. Het blijkt moeilijk om geschikte clubavonden te vinden waarop iedereen aanwezig kan zijn. Het is ook steeds moeilijker om de jeugd voor de kerk en alles wat daarbij hoort te interesseren. Maar ook in de toekomst hopen wij nog steeds jeugd naar de clubavonden te trekken, mede door een aantrekkelijk programma.
 2. Het meer betrekken van de jeugd bij het organiseren van (bijzondere) diensten en volop gebruik maken van hun kwaliteiten.
 3. Het interesseren van de jeugd voor de 16+ groep.
 4. Ouders van de jeugd betrekken bij het clubwerk.
 5. Tienerdiensten/Chillbijeenkomsten
 6. Het opnieuw opstarten van de zogenaamde Jeugd-gemeenteavond. Hierbij worden de jongeren uitgenodigd samen met een ruime afvaardiging van de kerkenraad en kunnen zij hun verhaal doen c.q. hun vragen stellen over al datgene wat hen zoal bezighoudt. 

             

9. VORMING EN TOERUSTING

clip_image003.gif

9.1 Inhoud en doelstelling

De gemeente weet zich geroepen om door middel van vorming en toerusting te wijzen op de noodzaak om te komen tot geloof en verdieping daarvan voor de praktijk van het dagelijkse leven.

Aandachtspunten/beleidsvoornemens

 1. A. De kerkenraad wil initiatieven vanuit de gemeente op dit terrein stimuleren en faciliteren.

 

             

10. BEHEER - COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

clip_image003.gif

10.1 Doelstelling

Het College van Kerkrentmeesters beheert de bezittingen en behartigt de stoffelijke belangen van de gemeente. Zij zorgt, binnen de kaders van de jaarlijkse begroting, voor voldoende financiële middelen om het gemeentewerk mogelijk te maken.

10.2 College van kerkrentmeesters

10.2.1 Samenstelling

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit maximaal12 personen

 • - 4 ouderling kerkrentmeesters
 • - 8 kerkrentmeesters (geen lid van de kerkenraad)

10.2.2 Verdeling taken

 • - Voorzitter (ouderling kerkrentmeester)
 • - Secretaris (kerkrentmeester)
 • - Penningmeester (kerkrentmeester)
 • - Boekhouder (kerkrentmeester)

Verkiezing volgens Ord. 11-2 (zie plaatselijk reglement)

10.2.3 Werkwijze

College van kerkrentmeesters vergadert maximaal 4x per jaar of vaker indien nodig.

10.3 Financiën

10.3.1 Herkomst van de financiële middelen - Pachtgelden uit bezittingen van landerijen.

 • - Rente uit bezittingen.
 • - Verhuur kerkelijke gebouwen.
 • - Abonnementsgelden kerkblad
 • - Vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden.
 • - Collecten tijdens de erediensten.
 • - Incidentele acties.
 • -
 • - Inkomsten uit legaten en schenkingen

10.3.2 Besteding van de financiële middelen - Kosten predikant/kerkelijk werker en gastpredikanten.

 • - Kosten koster/beheerder.
 • - Kosten organist en andere muzikaal begeleidende groepen.
 • - Kosten erediensten.
 • - Kosten onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen.
 • - Kosten onderhoud orgel en inventaris van de gebouwen
 • - Kosten voor het (indien nodig) het ondersteunen van het jeugdwerk, ouderenwerk   en ander verenigingswerk binnen de gemeente.
 • - Kosten kerkblad en overig drukwerk.
 • - Kosten voor en tijdens de erediensten (bloemen, koffie/thee, drukwerk etc.).

10.4 Beheer van de bezittingen

Om een goede financiële planning te maken, maakt het College van Kerkrentmeesters een meerjaren begroting om in de toekomst een gezond beleid te kunnen voeren. Indien hiervoor deskundigheid binnen het College ontbreekt, kan externe hulp worden ingeroepen.

10.4.1 Te beheren bezittingen Kerkgebouwen:

 • - Rehoboth = Schakel B. Bekkerstrjitte 27 Metslawier.
 • - de pastorie aan de Skipfeartsein te Metslawier (wordt verhuurd aan de predikant).
 • - de Kleastertsjerke Tsjerkepaad 4 Niawier.

10.5 Begraafplaats

De begraafplaats rondom de Kleastertsjerke

De begraafplaats dient een waardige rustplaats te zijn voor hen die ons zijn ontvallen. Het College van Kerkrentmeesters tracht dit te bereiken door te zorgen voor periodiek onderhoud en het stellen van voorwaarden voor plaatsing grafmonumenten in overleg met Begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ Niawier/Wetsens.

10.5.1 Herkomst van de financiële middelen begraafplaats - Verkoop van graven.

 • - Plaatsingsrecht van grafmonumenten.
 • -
 • - Vergoeding diensten grafdelver.

Dit alles in overleg met de begrafenisvereniging van Niawier.

10.5.2 Besteding van de financiële middelen begraafplaats - Onderhoud terreinen.

 • - Reservering onderhoudsfonds.
 • - Kosten grafdelver en koster/beheerder.
 • - Overige onvoorziene kosten.

De inkomsten van de begraafplaats zullen zodanig worden besteed aan de genoemde besteding van financiële middelen dat er geen tekorten zullen ontstaan. Het beleid is er op gericht, dat de begraafplaats kostenneutraal wordt beheerd. De gelden worden apart in de stukken opgenomen en niet toegevoegd aan de algemene middelen.

Aandachtspunten/beleidsvoornemens

 • - Er wordt onderzoek gedaan om de begraafplaats te verhuren aan de begrafenisvereniging.
 • - Onderzocht wordt of het plaatsen van een urnenmuur mogelijk is.

10.6 Kerkelijke gebouwen

 1. Rehoboth en de Schakel

Het gebouw is qua onderhoud in een redelijk goede staat en het is relatief gezien geen duur gebouw. 

In Rehoboth minimaal 24 keer per jaar een kerkdienst.

De Schakel wordt gebruikt als vergader ruimte. Tevens kan het gebouw worden verhuurd aan kleine gezelschappen en verenigingen, zoals: familiebijeenkomsten, vieren van verjaardagen, buurtverenigingen, etc.

 1. De Doarpstsjerke

In de Doarpstsjerke is maximaal 8 keer per jaar dienst, met name in de zomerperiode. Het gebouw is geen eigendom meer en wordt gehuurd van de St. Doarpstsjerke te Metslawier. Verder kan de Doarpstsjerke gehuurd worden voor rouw- en trouwdiensten. Voor onderhoud van deze kerk is/ wordt deels subsidie ontvangen van het rijk.

 1. De Kleastertsjerke

In de Kleastertsjerke is 8 keer per jaar dienst.

 1. Nij Sion is geen kerkgebouw.

Kerkelijke activiteiten vinden er bij toerbeurt plaats.

In Nij Sion is 25 keer per jaar dienst, ook wordt Nij Sion één keer per jaar gebruikt voor een gemeente avond. Kerkenraadsvergaderingen en andere kerkelijke activiteiten vinden ook in Nij Sion plaats.

Wij hebben het gebouw niet in eigendom dit wordt gehuurd voor € 4500,00 per jaar, aan het einde van elk jaar zal dit bedrag worden geëvalueerd.

 1. Pastorie

Gelegen aan Skipfeartsein 26 in Metslawier. Deze wordt verhuurd aan de predikant.

10.7 Predikant

De predikant heeft een dienstverband van 80 % (0,8 FTE). Daarnaast verricht hij werkzaamheden in het verzorgingshuis De Skûle. Voor deze werkzaamheden is er subsidie verleend door de Wiersma-Reitsma Stichting. Deze subsidie zal in 2018 opnieuw worden vastgesteld.

10.8 Informatieverstrekking algemeen

Op de jaarlijkse gemeenteavond wordt de financiële begroting gepresenteerd. Op de jaarlijkse gemeenteavond wordt verantwoording gedaan en uitleg gegeven over de financiële situatie naar aanleiding van het jaarrapport.

Periodieke informatie wordt regelmatig verstrekt aan de kerkenraad. De gemeente wordt waar nodig geïnformeerd via het kerkblad.

Aandachtspunten/beleidsvoornemens

 1. Korte termijn:

Groot onderhoud aan het orgel van Rehoboth. B. Lange termijn:

Stabiele financiële situatie creëren in de gemeente zodat het gemeente werk op lange termijn gewaarborgd blijft. Dit kan gerealiseerd worden door structureel te reserveren voor periodiek onderhoud van de gebouwen (pacht en collectes) en tijdig de kosten van het pastoraat af te stemmen op de vrijwillige bijdrage van de gemeente. Gezien de ontkerkelijking en vergrijzing van de gemeente, waardoor de inkomsten zullen dalen, zal dit de nodige aandacht moeten krijgen en houden.

          

11. COMMISSIE BIJZONDERE DIENSTEN

clip_image006.gif

-Praisecommissie

-Dreamteam

-Catechisatiegroepen 

11.1 Doelstelling

De Commissie bijzonder diensten hoopt door haar inspanning de eredienst te vernieuwen en waardevoller te maken voor alle gemeenteleden. We doen dit in een twaalftal diensten, het gebruik van de beamer, modernere liederen en andere muzikale begeleiding.

Ook kan de commissie iets organiseren wat zijdelings bij de eredienst hoort. Soms kan het nodig zijn om te experimenteren.

11.2 Planning

Er wordt geprobeerd iedere maand een bijzondere dienst in onze gemeente te houden, door de verschillende commissies.

Aandachtspunten/beleidsvoornemens

 1. We willen een nauwere samenwerking tussen scholen en kerk.

11.3 Begroting

De middelen om iets te kunnen organiseren komen uit de collecten die in de bijzondere diensten worden gehouden en uit het budget van de kerkelijke gemeente.

Bij uitgaven groter dan €100,- wordt toestemming gevraagd bij het college van kerkrentmeesters.

 

             

12. EVALUATIE/COMMUNICATIE

clip_image003.gif

12.1 Evaluatie

Na iedere gehouden dienst wordt deze op de eerstvolgende bijeenkomst geëvalueerd: er wordt geluisterd naar reacties van gemeenteleden die hebben geluisterd en van hun die er aan hebben meegedaan.

12.2 Communicatie

Er wordt gewerkt aan een blijvende goede sfeer en samenwerking in de kerkenraad. Een goede communicatie intern is van groot belang.

Het communicatiemiddel bij uitstek, de Geandewei, wordt ten volle benut. Dat betekent dat er aandacht is voor meditatie en berichtgeving vanuit de kerkenraad en commissies. Ook gemeenteleden hebben de mogelijkheid om iets in het kerkblad te schrijven.

 

Aandachtspunten/beleidsvoornemens

 1. Er is een website die actueel gehouden moet worden.
 2. Bekeken wordt om de lijst met vrijwilligers op de website geplaatst kan worden.
 3. Het beleidsplan zal elk jaar op de agenda van de kerkenraad worden geplaatst.  Waar nodig zal bijstelling plaatsvinden. zal in het jaar voorafgaand aan de nieuwe beleidsperiode een kerkenraadscommissie worden ingesteld die voor de nieuwe beleidsperiode met voorstellen naar de kerkenraad komt.

 

Vastgesteld tijdens de kerkenraadsvergadering d.d. 04-12-2017 Namens de kerkenraad getekend:

De voorzitter:                                                    Scriba:           

Hette Meinema                                                   Willie Kloostra-de Groot

  

Hits: 3393