Nieuws

Belangstelling voor "Theologie en Levensbeschouwing" ?

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: dinsdag 19 mei 2015 Gepubliceerd: zaterdag 21 maart 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Werk maken van uw inspiratie?

Werk maken van uw inspiratie?

Bijbelse verhalen ritselen.
Dat komt omdat er mensen in wonen,
Mensen die geraakt zijn,

Mensen met een verhaal.
De kunst is om dat zichtbaar te maken.

Pete Pronk, Verhalenverteller en docent Beeldend Vertellen

 

Inspireert religie u?

Kunnen bijbel- en andere geloofsverhalen u verwonderen? Bent u geboeid door zingevingsvraagstukken? Denkt u graag na over gedachten die anderen hieraan hebben gewijd? Bent u nieuwsgierig naar wat uzelf en anderen beweegt? Maak werk van uw inspiratie.

Dat kan met onze bachelor- en masteropleidingen Theologie en Levensbeschouwing van de Christelijke Hogeschool Windesheim.
Vanaf 1 september 2015 is het mogelijk in voltijd- en deeltijd onze bachelor- theologie-opleidingen te volgen in Zwolle en Amsterdam. Daarnaast kunt u ook een masteropleiding volgen in Zwolle!

Wij zijn een opleiding met oog voor persoonlijke (levensbeschouwelijke) eigenheid van studenten, die vanuit diversiteit de ontmoeting en dialoog met de ander centraal stelt.
Als opleiding bieden we handvatten om een bijdrage te leveren aan de levensbeschouwelijke vorming van anderen in verschillende maatschappelijke contexten.


Met beroepsperspectieven als: kerkelijk werker, leraar godsdienst/levensbeschouwing, voorganger in een kerkgenootschap, reli-ondernemer, pastoraal-agogisch werker binnen een diaconaal project of geestelijk verzorger binnen een zorginstelling.

Onze opleidingen zijn erkend door de Protestantse Kerk in Nederland, de Unie van Baptisten, Leger des Heils en de Molukse kerken.


Meer weten?
Voor meer informatie ook ten aanzien van de Informatie- en Meeloopdagen, zie onze website www.windesheim.nl/theologie of neem contact op, tel. (088) 4 699 699 of e-mail: info@windesheim.nl.
 


 

 

Kerkzilver van de Prot. gemeente Metslawier-Niawier

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 26 oktober 2015 Gepubliceerd: zondag 15 maart 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Op onderstaande foto’s ziet u het prachtige antieke zilver van onze gemeente:

Een wit aardewerken wijnkan met een zilveren deksel, een tinnen wijnkan met zilveren deksel, 2 zilveren schotels  voor brood, 2 zilveren wijnbekers en 2 zilveren doopschalen.

Unnamed zo mrt. 15 2015

Alles versierd met graveringen.

Het college van kerkrentmeesters heeft deze zilveren voorwerpen in langdurig bruikleen gegeven aan museum ”Dokkum”, onder voorwaarde, dat ze tentoongesteld worden en door onze gemeente gebruikt kunnen worden met speciale gelegenheden.

Weer een argument om eens een kijkje te nemen in museum "Dokkum" op de Diepswal (vlakbij de Halvemaanspoort). 


 

Nieuws 1 maart 2015

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: zondag 01 maart 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Waar blijft het…

Mee naar aanleiding van artikelen in het Friesch Dagblad en Geandewei hebben de leden van het college van kerkrentmeesters gesproken over de eigendommen van onze gemeente. De Gereformeerde kerk in Niawier is gesloten en de Doarpstsjerke in Metslawier wordt eigendom van de "Stichting Doarpstsjerke Metslawier".

Maar waar is het avondmaalslinnen, waar zijn de Bijbels, de collectezakken, de notulenboeken enz. ? Het kostbare avondmaalszilver heeft een goede bewaarplaats gekregen in het museum Dokkum.

We willen graag alle eigendommen inventariseren, zodat die bewaard blijven voor onze gemeente en voor de toekomst. Wie heeft nog iets thuis liggen of weet waar nog dingen zijn.

Graag een mailtje of een telefoontje aan de secretaris van het college: Harm Geerligs, tel 242041, mailadres: hgeerligs@hetnet.nl

 

“Met open handen” (thema paasgroetenactie)

“Komende jaren schrijf ik de paasgroetenkaarten met nog meer aandacht, nu ik gezien heb, hoe blij de gedetineerden ermee zijn” schreef ds. Karin van den Broeke, voorzitter van de Synode. Ze had in een kerkdienst in Vught (2014) zelf kaarten uitgedeeld en was daarvan onder de indruk.
In die gevangenis in Vught hebben vrouwelijke gevangenen november vorig jaar de paasgroetenkaarten voor dit jaar gemaakt.
Ook dit jaar doen wij als gemeente weer mee en hopen op de zondagen 15 en 22 maart weer in "Nij Sion" en "Rehoboth" te zijn met de paasgroeten, met adres en de postzegels er al op. Alleen uw / jouw naam nog (geen straat of woonplaats) en eventueel een groet, gebed, gedicht of bemoediging. Enkele suggesties krijgt u bij de kaart(en).
De kosten zijn:  één kaart € 2.-, twee kaarten € 3.50 en drie kaarten € 5.-.  De uiterste verzenddatum is 29 maart (Palmpasen)
Doet u / doe jij ook weer mee? Een bemoediging, een teken van hoop geven en daarmee een glimp van Gods Liefde laten zien aan mensen en mensenrechten-organisaties dichtbij en veraf, die het moeilijk hebben. We rekenen op u allen!

Een hartelijke groet van de ZEM-commissie

 

Beste jongens en famkes

Oer in skoftke is it alwer safier, dan is it Palmsnein. No hawwe wy de leste jierren rûnom dizze tiid altiten de minsken yn ’e Skûle bezocht en dit jier wolle wy se ek wer bydel. In bakje kofje bringe mei wat lekkers. Palmsnein falt dit jier op 29 maart, dat is de dei dat wy jimme ferwachtsje. Jimme hoege dan net nei tsjerke ta, mar we prate ôf yn ’e grutte seal fan ’e Skûle. Dan kinne jim heit / mem dernei trochride nei tsjerke. En heiten en memmen: wy soarchje der foar dat de bern wer thúskomme !!!

Helpsto ús mei de kofje bydel te bringen? Fan te foaren sille wy yn’e neventsjinst noch in aardichheidsje klear meitsje. As wy it net op’e tiid ôfkrije, sille we besjen of we nochris in momint ynlaskje kinne.

Graach oan't snein 29 maart yn ’e Skûle, tsjerketiid.

                                                                                                          Lieding kinderneven

Dreamteam

Zondag 8 maart wordt de dienst verzorgd door het Dreamteam. Het thema van deze dienst is: Open handen. In deze dienst kunnen we zien en horen wat we met onze handen kunnen. Geven en delen. Voor de kinderen is er een verhaal en daarna de kindernevendienst.

Ook gemeenteleden werken mee aan deze dienst. We hopen u en jou te mogen ontmoeten in deze dienst van zingen, spelen, luisteren en zien naar wat wij met onze handen kunnen doen ter ere van God en voor elkaar.    

           Het Dreamteam

Zangfederatie 6 maart 2015

Op vrijdag 6 maart is er weer het jaarlijkse optreden van verschillende koren uit de regio. Er doen in het totaal vijf koren mee:

''Cantate Deo'' uit Dokkum

''De Sionsjongers'' uit Niawier

''Willibrorduskoor'' uit Holwerd

''Sjong de Heare'' uit Oosternijkerk

''De Lofstem'' uit Ee

De avond zal gehouden worden in de Fonteinkerk te Dokkum. U bent van harte uitgenodigd, de aanvang is om 19.30 uur en de toegang is vrij.

 

Paasproject kindernevendienst............

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: zondag 01 maart 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Paasproject kindernevendienst

Met open handen

tekening

Met de kindernevendienst volgen wij tijdens de 40-dagentijd het project van "Kind op zondag". Het heet ‘Met open handen’. Met de kinderen staan we stil bij de verschillende betekenissen die open handen kunnen hebben.

We laten hierbij tijdens de kindernevendienst afbeeldingen zien, die later op via de beamer ook in de kerk te zien zijn. Op de afbeeldingen wordt iedere week een deel van het verhaal van Eef verteld.

Eef is een meisje dat helemaal alleen met de trein naar opa en oma gaat. Maar… als je goed kijkt zie je dat ze niet helemaal alleen is. Haar opa zit ook in de trein, maar hij verkleedt zich, zodat ze hem niet herkent.

Als wij op weg zijn naar Pasen lijken we een beetje op Eef. We zijn onderweg, we weten nog niet precies wat we onderweg zullen meemaken. Maar als we goed kijken, zien we dat er steeds al iets van Pasen te zien is. Je kunt op weg gaan naar het feest van het nieuwe leven, maar dat leven gaat ook steeds al een beetje met je mee. Wie zijn handen opent, krijgt daar iets van te zien.

Zo gaan we op weg naar Pasen.

Op Palmzondag zijn de kinderen niet in de kerk, we gaan dan weer zoals andere jaren naar de Skûle. Hier brengen we de bewoners een kopje koffie met wat lekkers en een aardigheidje.

Alle kinderen zijn van harte welkom.


Nieuws 21 februari 2015

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: zaterdag 21 februari 2015
Geschreven door Harm Tolsma

 

De veertig dagen

 

Woensdag 18 februari was het Aswoensdag. Dan begint in de kerk de periode van veertig dagen, waarin wij toeleven naar het Paasfeest. Vanouds wordt op de eerste zondag in de 40 dagentijd uit de Bijbel het verhaal gelezen van Jezus, die 40 dagen in de woestijn op de proef wordt gesteld.
 
Uiteindelijk kiest Jezus ervoor om voor ons mensen en ons heil te kiezen. Al betekent dat dat Hij zelf uiteindelijk zijn leven zal verliezen. Ook wij worden in deze tijd voor Pasen voor keuzes gesteld. Er zijn in ons leven verleidelijke keuzes, maar uiteindelijk gaat het erom dat je kiest voor wat echt goed voor je is en voor de mensen om je heen.

 

Het project in de veertigdagentijd gaat over Open handen. Gods open hand naar ons uitgestrekt. En dat wij uit dankbaarheid ook bereid zijn Gods handen en voeten te zijn in deze wereld. Op zondag 1 maart lezen we uit de Bijbel over Jezus die de berg op gaat, en daar in het licht een ontmoeting heeft met Mozes en Elia. Petrus, een leerling van Jezus, vindt dat hemelse licht zo mooi, dat hij er wel altijd wil blijven. Maar Jezus weet, dat uiteindelijk de weg naar het licht voor Hem betekent, dat Hij eerst moet lijden. 

 Geachte gemeenteleden

 

De kerkenraad vraagt uw aandacht voor het volgende.
In de kerkenraad is het volgende idee naar voren gebracht. Het zou mogelijk een idee zijn om voor overleden gemeenteleden binnen een kerkelijk jaar een steentje met opschrift te maken. Bij meerdere overlijdens gedurende het kerkelijk jaar worden deze steentjes verzameld in een schaal voor in de kerk. Tijdens de dienst op de Eeuwigheidszondag krijgen de nabestaanden dit steentje mee naar huis als een aandenken. Voordat we dit idee verder uit kunnen werken hebben we vrijwilligers nodig die de steentjes van een naam, geboortedatum en datum van overlijden willen voorzien. Is dit iets voor u / voor jou? Meldt u / je dan aan bij scriba D. Jongeling. (tel. 242071; e-mail: scriba@kpn-metslawier-niawier.nl) 

 Gemeenteavond

 

Om alvast te noteren in uw agenda. De kerkenraad streeft er naar om de gemeenteavond dit voorjaar te houden op donderdag 9 april 2015 om 19.30 uur te Ny Sion in Niawier. Het programma wordt u van te voren nog bekend gemaakt.
 

 
ZEM-commissie (1)
 
 
1 maart 2015 voorjaarszendingscollecte, de kerk in actie.

 

Jelyn woont in de rijke Golfstaten, waar miljoenen christelijke arbeiders wonen. Ze moeten hard werken voor een schamel loon. Ze komen uit armere Arabische landen, uit Afrika of uit Azië. Ze voelen zich vaak eenzaam. Jelyn wil graag haar geloof beleven, maar door taal- en cultuurverschillen vinden christenen vaak moeilijk aansluiting bij bestaande kerken.

Het Bijbelgenootschap van de Golfstaten (partner van kerk in actie) steunt hen met verhalen en leidt mensen in de kerk op om Bijbelverhalen te vertellen, volgens de methode "Simply the Story" (STS). Na het vertellen van het verhaal wordt er door de mensen doorgesproken over het persoonlijk geloof. Door de STS-methode vinden gastarbeiders bemoediging en troost in de boodschap van de Bijbel. Eén van hen vertelt: "Ik onthoud de verhalen veel beter. Ze laten allemaal iets zien van de grote kracht van God. Ik wil deze verhalen graag delen met mijn vrienden". Ook Jelyn heeft geleerd om het Woord van God zo te delen, dat het mensen raakt.


ZEM-commissie (2)

Voor de leden, die aangegeven hebben hun bijdrage voor de zending te geven d.m.v. een envelop: envelop en folder worden gebracht voor zondag 1 maart en vanaf maandag 2 maart komen we weer bij u / jou langs om een bijdrage. Samen willen we ons inzetten voor de gastarbeiders in de Golf, die een zwaar en eenzaam bestaan leiden. Alvast dank voor uw / jouw gift. Met een vriendelijke groet.

                                                                                                          De leden van de ZEM-cie


Korte berichten:

Kindernevendienst en 40-dagentijd:

Tijdens de 40-dagentijd volgen wij met de kindernevendienst het project Met Open handen

  

Het lied voor de dienst gedurende de 40-dagentijd (vanaf "vastenavond" tot Pasen) 

 Lied vóór de aanvang van de diensten in die tijd: het 40-dagen lied